I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

På workshopen den 4 december så beslutades att de som deltog på workshopen skulle få möjlighet att värdera åtgärderna i efterhand. Åtgärderna är värderade utifrån effekten på utsläppen av klimatgaser på gård av Rise, utfallet av värderingen finns dock inte med i enkäten. Resultatet sammanställs senare.

Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård. Sprid gärna vidare till andra som har kunskap om svensk gris-, nöt- och lammproduktion.

Här hittar du enkäterna.