Gris - upp för slakt, ner för smågris

Slaktgrisproduktionen upplever en marginalförstärkning under perioden januari-maj med 18,4 procent i förhållande till samma period föregående år.
Smågrisproduktionen upplever en försvagning med 5,2 procent. Utvecklingen stöds av en starkare prisbild på slakgrisar medan det omvända gäller för smågrisar.
På fodersidan kan noteras en svag uppgång på slaktgrisfoder medan smågrisfoderblandningen backar något i pris.

Nöt - trendbrott för slakt av kalv och hondjur

Antalet slaktade nötkreatur ökade med 4,9 procent under årets första kvartal i förhållande till föregående år men utvecklingen varierar kraftigt mellan djurkategorier.
Efter en förhållandevis lång period av nedåtgående slakt av kalv och hondjur är trenden den omvända.

Lamm - minskad marginal med 1 krona/kilot

Kraftfoderpriset har ökat med nära 17 procent mot årsskiftet, detta slår framförallt mot vårlammsproduktionen som är kraftfoderintensiv och brottas med allt tuffare marginaler. Pristoppen på lamm brukar infalla runt vecka 20 varje år.
Vid årets peak innebär det en försämrad marginal med ca 1 kr/kg jämfört med 2017.

Läs hela rapporten här

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning