Några nyheter i senaste numret:

Sverige fortsätter att importera allt mindre griskött. Importvolymerna minskade med 9,6 procent under årets inledande sex månader och minskningen sker oavsett produktkategori av griskött. Mest påtagligt är den kraftigt minskande importen av danskt griskött. I jämförelse med halvårsskiftet 2014 har Danmark tappat marknadsandelar på den svenska grisköttsmarknaden, från 36 procent av importvolymen 2014 till 29 procent i juni 2015.

Relativt oförändrade prisnivåer på färdigfoder under året och avräkningspriser som stigit med närmare 20 procent kompenserar för dyrare inköp av livkalvar. Sett över hela 2015 har det skett en marginalförstärkning i nötköttsproduktionen motsvarande 65 procent i förhållande till samma period föregående år.

Det råder en fortsatt bra ekonomisk utveckling i lammproduktionen även om trenden försvagats något under sommaren. Under hösten sjunker slaktpriserna vanligen då utbudet av slaktdjur ökar men trenden visar att perioderna med lägre prisnivåer blir kortare. Marginalerna, uttryckt som lammintäkt minus foderkostnad, har närmast fördubblats under 2015.

Under Jämförelseperioden januari-juni 2014 så minskar slakten av tackor och baggar med 8,1 procent till en nivå som är klar lägre än 5-årsgenomsnittet för perioden. Nuvarande prisläge på lamm skickar signaler till producenter om att bygga upp sina besättningar men det är osäkert om så verkligen sker eller om det är fråga om lokala säsongsavvikelser.

Ladda ner och läs hela rapporten Ekonomi och Marknad här. 

Årets alla rapporter hittar du i länken till höger.