Nötkött: Fortsatt värdeökning

Priset på slaktdjur ligger kvar på en hög nivå efter de kraftiga prisstegringarna 2015 och 2016. 

Första kvartalet 2018 låg priserna två procent lägre än året innan men preliminära uppgifter indikerar att nedgången kommer dämpas.

Prognosen är ett snittpris på drygt 42 kronor kilot. Det är nästan i nivå med 2017 men inflationen gör att det reala priset beräknas sjunka två procent. Priserna som ligger till grund för uppföljningen och prognosen hämtats från den veckostatistik som skickas till EU.

Volymen verkar vara på gång uppåt. Ökningen var 5 procent under första kvartalet. Genomslaget blir sannolikt lägre på årsbasis så prognosen för 2018 är en ökning med 3 procent. Eftersom volymen ökade mer än vad priset sjönk har det reala produktionsvärdet ökat under första kvartalet.

Prognosen för hela 2018 är en ökning av det reala produktionsvärdet med en procent jämfört med 2017. Värdet hamnar då 37 procent över basåren 2010-2014. Detta är långt över det generella målet på 12,6 procents real tillväxt för fyra år. Målet är något över 12 procent genom en ränta på ränta effekt.

Griskött: Viss tillväxt trots något lägre pris

2018 inleddes med en halv procent högre volym än första kvartalet 2017. Volymen var i och med det enbart en procent lägre än första kvartalet för basåren 2010-2014. Ökningen under första kvartalet kan delvis bero på tillfälligheter kring månadsskiftena. Eftersom volymen har ökat stadigt en tid beräknas genomslaget på årsbasis ändå kunna bli 1 procents ökning.

Priset har haft en stark utveckling flera år men 2017 sjönk det något. Första kvartalet 2018 inleddes med ett något högre pris än samma tid året före. Preliminära uppgifter för andra kvartalet indikerar dock att priset är lägre då.

Prognosen för hela 2018 är att priset står stilla nominellt vilket innebär att det sjunker med inflationen. Priset avser gris klass E och är ett vägt genomsnitt av priset från de större slakterierna. Prognosen för 2018 är en real tillväxt på en procent. Det reala produktionsvärdet hamnar då drygt 10 procent högre än basåren 2010-2014. Det är något under det generella målet.

Lammkött: Ökad volym ger real tillväxt

Prognosen för 2018 är att det reala produktionsvärdet ökar med sex procent. Det hamnar då 25 procent högre än för basåren 2010-2014 vilket är långt över det generella målet.

Den avgörande förändringen 2018 är att volymen beräknas öka. Första kvartalet låg volymen nio procent högre än året innan. Genomslaget förväntas inte bli lika stort på årsbasis men sju procent skulle kunna vara fullt möjligt.

Priset beräknas öka något nominellt men inte tillräckligt för att kompensera för inflationen.

LÄS MER: Hela kvartalsrapporten 2018:1

LÄS MER: Statistikplattformen