Griskött

Kastrering av grisar
En stor workshop med 200 inbjudna från EU´s grisnäring genomfördes den 26 februari. Där deltog LRF och diskuterade hur den Europeiska grisnäringen skall klara åtagandet att upphöra med kirurgisk kastrering 2018.

Överenskommelse antogs 2012, men ännu är inte lösningarna för hur målet ska uppnås formulerade. . Det finns tre expertgrupper, där bland andra Margareta Åberg från LRF Kött deltar, som ska lösa management och råd till lantbrukaren. Sverige inför förbud från 1 januari mot kastrering utan bedövning

Djuromsorgsprogram Gris
En kommunikationsplan och en presentation om pilotprojektet Djuromsorgsprogram gris har tagits fram i samarbetet med branschen.  Faktabroschyr om svensk grisproduktion, finns nu också engelska. På LRF Kött’s sida ligger nu länkar till QA Omsorgsprogrammet och ”spädgrisavlivning i Danmark -hur gör vi i Sverige” och en bild som beskriver skillnaden mellan Sveriges och EU:s hantering av lösgående suggor

Handlingsplan Gris
Under våren 2014 tog Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjan för svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan som samlar branschens aktörer och därmed utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen.

För att Handlingsplan Gris inte ska förlora kraft har Svenska Köttföretagen finansierat en projektledare som kommer att verka som en katalysator och bistå alla aktörer vid Handlingsplanens genomförande. Projektledaren är Theres Strand som tidigare arbetat som VD på Svenska Pig och Taurus och har en god kunskap om grisbranschen. En styrgrupp är tillsatt bestående av Torbjörn Lithell, HKScan på Svenska Köttföretagens mandat, Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare, Margareta Åberg, LRF Kött, Hans Bax, Axfood på  Svensk Dagligvaruhandels mandat. Ingrid Eilertz, Jordbruksverket, och Lars Olsson, Näringsdepartementet, Jordbruksenheten kommer att ha ett tätt samarbete med styrgruppen i genomförandet av Handlingsplanen.

Nötkött

Tillväxt Nötkött
I satsningen Tillväxt Nötkött utbildas just nu 17 personer från hela Sverige till samordnare för att starta lokala samarbeten. Rådgivningsbolaget Taurus håller i utbildningen och första träffen hölls i januari i Söderköpingsbrunn. Målsättningen är att varje samordnare ska starta upp minst en producentring. Till första utbildningsdagen var McDonalds leverantör i Österike inbjuden att berätta om hur deras samarbetsmodell ser ut. Även Slättens nöt och Sjuhäradskött gav värdefulla erfarenheter till gruppen.

Nötköttsseminarium
LRF Kött deltog tillsammans med LRF Östergötland och SNP med monter på Taurus Nötköttsseminarium i Söderköpingsbrunn i slutet av januari. Glädjande nog sågs flera yngre förmågor och det var positiva tongångar. Programmet var späckat och flera programpunkter har beröring i projekt som LRF är eller varit engagerad i: Marmorerad biff, Benchmarking samt LEAN. Sofia Björnsson höll även ett uppskattat seminarium om nya LBP. 

Handlingsplan nöt och lamm
Arbetet med Handlingsplanerna Nöt och Lamm fortskrider och för Nötkött har en mindre projektgrupp med representanter från SNP och Svenska Köttföretagen tillsammans med LRF Kött bildats för att driva arbetet vidare tillsammans

Utbildningsträffar för nötköttsproducenter
Under mars månad fortsätter utbildningsträffarna för nötköttsproducenter i satsningen Tillväxt Nötkött. Totalt har drygt 400 personer anmält sig till vårens planerade träffar som hålls på 19 platser runt om i våra regioner tillsammans med Köttklubbarna.

Lammkött

Lamm i Årets Kock
I år var svenskt lamm årets huvudråvara i finalen i professionell matlagning (Årets Kock) i Göteborg. LRF Kött fanns på plats i LRF:s monter för att sprida information om svensk köttproduktion. LRF:s monter visade upp högkvalitativa produkter från nöt, gris- och fågelproducenter. Naturligtvis fanns producenterna på plats för att prata om sina produkter. Även smaksinnet fick sitt. Provsmakning av Stefan, Årets Kock 2005, ordnades kontinuerligt i montern under hela dagen.

Lammprojekt resistenta bakterier
LRF Kött har delfinansierat ett projekt om resistenta parasiter som Svenska Djurhälsovården genomfört under 2014. De har genomfört en provtagning på Gotland och fastlandet för att kartlägga resistensläget. Branschen kommer att samlas för att diskutera hur vi går vidare i frågan.

Ekonomiuppföljning lammproduktion
Ett ekonomiuppföljningsprojekt som LRF Kött finansierar, pågår för att undersöka 15 lammgårdars lönsamhet. Syftet med projektet är också att skapa en modell som kan användas för att följa lönsamheten framåt och om vissa förutsättningar förändras.

Allmänt

Ökad konsumtion av svenskt kött
Vårt och hela branschens arbete med att kommunicera mervärden med svenskt kött har verkligen gett effekt under 2014. Importen av både gris och nötkött har minskat under 2014 och andelen svenskt kött av den totala konsumtionen har ökat, vilket är ett verkligt trendbrott. Även på lammkött har konsumtionen ökat på svenskt kött men där har totalkonsumtionen ökat ännu mer varför importen fortsätter att öka.

Martin & Servera ökar tillgången på svenskt kött
Martin & Servera har inlett två viktiga samarbeten för att öka tillgången på svenskt kött i sitt sortiment. Detta för att möta den ökade efterfrågan som finns både bland offentliga och privata restaurangkunder. Martin & Servera har stärkt sitt samarbete med Svenskt Butikskött för att säkra tillgången och bredda utbudet på Kravmärkt nöt- och griskött. Det andra samarbetet är med Hälsingestintans mobila slakteri för att säkra efterfrågan på malet nötkött med svenskt ursprung. Köttet kommer märkas med nötkött från Götaland, Svealand eller Norrland samt med gårdens namn.

LRF Kött på MILA-Mässan
LRF Kött deltog i LRF Skånes monter på MILA-mässan den 12-14 februari. Montern var välbesökt och gav möjlighet till flera bra samtal under dagarna. 

Hästlakt
LRF diskuterar problemet med att inte kunna slakta hästar med Livsmedelsverket. Efter hästköttskandalen har Sverige i princip nolltolerans för spår av häst i nötkött. Hästar hanteras vanligen på samma band som nöt vilket riskerar att det kan ske en oavsiktlig kontamination om än på mycket låg nivå. Många slakterier undviker därför att slakta häst. LRF vill att gränsen på 1 % inblandning ska gälla, den möjliggör hanteringen av flera djurslag på samma anläggning och eliminera samtidigt medvetet fusk.