LAMMLYFTETS UTBILDNINGSVERKTYG

Det handlar till stor del om att hitta verktyg för att få fram en bra kvalitet som tilltalar handel och konsumenter. Lammproduktionen i Sverige är väldigt spridd, bland annat genom en stor variation i storleken på gårdarna, raser och uppfödningsmodeller något som resulterar i olika kvaliteter.

Steg 1 I mitten av mars 2018 redovisades första delen av arbetet, Steg 1, för Lammköttslyftet referensgrupp. Referensgruppen består av representanter från alla led i värdekedjan och har som uppgift att komma med inspel på de förslag som projektets arbetsgrupp presenterar. Vid mötet i mars kommer arbetsgruppens förslag på vilka de allra viktigaste faktorerna för kvaliteten på allt svenskt lammkött är att diskuteras. Det är dessa utvalda faktorer som Lammköttslyftet sedan arbetar vidare med för att hitta lösningar på hur vi bäst, i alla led, arbetar för att förändra dem, och därmed kvaliteten på köttet, i önskvärd riktning.

Förslaget från arbetsgruppen bygger på sammanställningar av tidigare forskning och erfarenheter, både i Sverige och utomlands, samt på under hösten 2017 utförda detaljerade dokumentationer av rutiner kring djurhantering och utfodring inför höstslaktleverans hos 10 lammproducenter runt om i Sverige. En ny dokumentation utförs inför leverans av lamm under våren på samma företag. Även två av landets större lammslakteri har besökts och rutinerna vid mottagning och slakt har noga dokumenterats. Intervjuer har genomförts med personer ansvariga för inköp och försäljning av lammkött i grossistföretag för att få kunskap om vilka rutiner som tillämpas i detta led.

Steg två blir att titta på vilka behov det finns av samordning mellan leden från uppfödning till slakt. Kunskapen samlas i rutiner och rekommendationer om vad man kan göra som producent, transportör och på slakteriet. Detta kommer att finnas tillgängligt genom ett internetbaserat verktyg i en portal bland annat på lrf.se.

Lammlyftet är en del av Handlingsplan Lamm. Projektperioden sträcker sig fram till och med 2020, men rapportering kommer att ske löpande under arbetets gång. Projektägare är LRF Kött och projektledare Svenska Köttföretagen. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Viktoria Östlund på LRF,  och Helena Stenberg på Svenska Köttföretagen.