Vad är NNR?

Nordiska Näringsrekommendationer syftar till att sammanställa den vetenskapliga litteraturen inom nutrition, men även angränsande områden, till exempel miljö, för att fastställa underlag för planering av hälso- och miljömässigt hållbara måltider på befolkningsnivå. NNR-nivåerna för näringsämnen blir genom detta nordiska samarbete detsamma, och brukar användas för att formulera kostråd på nationell nivå. NNR uppdateras ungefär var åttonde år, och nu pågår uppdateringen som ska vara klar 2022. Läs mer om NNR här

Varför är det viktigt att LRF Mjölk engagerar sig i NNR-arbetet?

För att NNR-arbetet tar tillvara de intressen som utgör svenska gröna näringar. Det är avgörande att NNR-processens aktiva medlemmar (styrgrupp, arbetsgrupper osv) är medvetna om de olika förutsättningar som råder för primärproduktion i Sverige och Norden jämfört med andra länder. Sverige tillhör de länder som är världsledande inom hållbart jordbruk. Därför behöver vi öka, snarare än minska, produktionen av mat för att såväl försörja vår egen befolkning som öka exporten av våra säkra och hållbara livsmedel. Detta går också i linje med Livsmedelsstrategin.

På vilket sätt är LRF Mjölk involverat i arbetet med NNR?

• LRF Mjölk arrangerar, ibland på egen hand och ibland i samarbete med andra verksamheter inom och utanför LRF, löpande webinarier med fokus på mjölkens och mjölkprodukternas roll för hälsa och miljö. Bland de senaste kan nämnas:

Dags för gratis skolfrukost (sep 2021). Ett seminarium som Arla arrangerade för att diskutera sin rapport om skolfrukost, och där LRF Mjölk var inbjuden för att prata om skolfrukost ur ett samhällspolitiskt perspektiv.
Dags för gratis skolfrukost - LRF

Biotillgänglighet och proteinskiftet (juni 2021). LRF Mjölk, i samarbete med Nutritionistföreningen, bjöd in till webinarium med doktorand Cecilia Labba för att höra mer om hennes forskning kring biotillgänglighet (hur väl vi tar upp näringsämnen från olika livsmedel).
https://www.youtube.com/watch?v=24ZHwYbAi7I

Försörjningstrygghet (maj 2020). Webinarium arrangerat av LRF i samarbete med Försvarshögskolan. Med LRF:s förbundsordförande Palle Borgström med representanter från Jordbruksverket och Livsmedelsverket, samt Helene Gunnarsson (mjölkbonde) och Anders Norlén (grönsaksodlare). Fokus på betydelsen av att ha en livsmedelsproduktion i Sverige som är tillräckligt hög för att försörja befolkningen inte bara i fredstid, utan även i händelse av kris och krig.
Webbinarie om försörjningstrygghet med Försvarshögskolan - LRF

Symposium Mjölkens roll ur ett hälso- och miljöperspektiv (dec 2020). LRF Mjölk arrangerade, tillsammans med sina nordiska systerorganisationer i Norge och Danmark, ett symposium under Nordic Nutrition Conference (NNC)  i Helsingborg. Till detta bjöd vi in Stephan Peters, Adam Drewnowski och Richard Tellström för att berätta om mjölkens och mjölkprodukternas betydelse ur ett miljömässigt, näringsmässigt och kulturellt perspektiv.
16 dec: LRF Mjölks symposium på Nordic Nutrition Conference - LRF

Mat mer än klimat (nov 2019). Seminarium med fokus på vikten av att ta hänsyn till matens närings- och hälsomässiga betydelse och sätta den i relation till miljön som helhet - inte enbart klimat. 
Mat mer än klimat - LRF

• LRF Mjölk deltar i Nordiska Bondeorganisationers Centralorganisations (NBC) arbetsgrupp, varifrån vi gemensamt kommunicerar med NNR-kommittén. Senast i juni 2021 formulerade vi ett öppet brev med återkoppling på bland annat hur vi ser på faran med att bara fokusera på klimat (och inte miljö ur ett bredare perspektiv), och påpekar att närings- och hälsofrågan behöver kopplas till miljömässig hållbarhet för att ge en mer rättvisande bild. Risken är annars att miljöfrågor blir ledande när fokus snarare ska vara näring och kost.

• LRF Mjölk samarbetar med sina nordiska systerorganisationer och deltar i de delar av NNR-processen som är öppen. Hittills har LRF medverkat till att föreslå teman på kapitel samt återkopplat på det fortskridande arbetet via Helsedirektoratets websida för frågor och svar

• LRF Mjölk bevakar alla tillfällen för hearings och remisser.