Medlemsaktiviteter

LRF Trädgård anordnar aktiviteter för sina medlemmar, såsom fältvandringar, försöksvisningar, medlemsmöten, studieresor och liknande.  Alla medlemmar i LRF Trädgård inbjudna till alla aktiviteter. Medlemsaktiviteterna syftar både till att bidra till ny kunskap och möjligheten att nätverka och få ny inspiration i mötet med odlarkollegor.

Påverkansarbete

Det finns en mängd politikområden som påverkar förutsättningarna för trädgårdsföretagare att driva lönsamma företag. LRF Trädgård lägger ned mycket arbete för att aktivt medvetandegöra såväl politiker som myndigheter om trädgårdsnäringen i Sverige och dess förutsättningar för en bibehållen och stärkt konkurrenskraft. Ständigt aktuella frågor är arbetskraftsförsörjning, tillgång till växtskyddsmetoder, energi, utbildning, forskning och marknad. Det kan handla om att verka för enklare regelverk, utökade forskningssatsningar eller nya marknadssamarbeten. Trädgårdsdelegationen företräder LRF Trädgård i branschspecifika frågor och för på så sätt trädgårdsföretagarnas talan gentemot andra aktörer.

Växtskydd

Alla odlade grödor angrips någon gång av skadegörare eller sjukdomar, såväl morötter som jordgubbar och alléträd. Därmed är fungerande växtskyddsstrategier och –metoder helt avgörande för att lyckas med yrkesmässig trädgårdsproduktion, och det är ett av LRF Trädgårds prioriterade arbetsområden. Arbetet bedrivs både på lång och kort sikt och involverar såväl medlemmar som förtroendevalda och LRF Trädgårds experter. Dessutom har LRF Trädgård täta kontakter med berörda myndigheter, växtskyddsfirmor och forskare inom området.

När det råder brist på växtskyddsmedel mot specifika skadegörare eller ogräs finns det möjlighet för en tredje part att ansöka om godkännande hos Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedelsbrist är relativt vanligt i trädgårdsgrödor, då växtskyddsfirmorna ibland väljer att inte söka godkännande för användning i mindre grödor eftersom marknaden i Sverige är liten. Därför har LRF Trädgård arbetat mycket med olika växtskyddsansökningar, antingen akuta dispenser eller ansökan om utvidgat användningsområde för en produkt som redan är godkänd i Sverige. LRF Trädgårds växtskyddsansvariga tar fram underlag för aktuella växtskyddsproblem i de olika produktionsinriktningarna. Trädgårdsdelegation tar sedan beslut och prioriterar vilka ansökningar som ska göras. Därefter sköter LRFs experter själva ansökningsförfarandet. Trädgårdsdelegationen tar sina prioriteringsbeslut i oktober och besluten gäller ansökningsarbetet under det kommande verksamhetsåret.

Nyhetsutskick

Alla medlemmar får Trädgårdsbrevet varannan vecka, som är LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev. Det innehåller information om det pågående näringspolitiska arbetet, projektverksamhet, branschrelaterade nyheter och liknande. Se ett exempel på ett nyhetsbrev här.

I varje nummer av branschtidskriften Viola har LRF Trädgård en sida med aktuell information. Se ett exempel här.

Opinionsbildning

Ett av LRF Trädgårds huvuduppdrag är att främja svenska trädgårdsprodukter, för att på så sätt bidra till att skapa lönsamhet och konkurrenskraft för medlemsföretagen. Via Säsongens Bästa guidas konsumenter till att välja svenskodlade produkter när de handlar och ger inspiration till hur man kan använda dem för maximal upplevelse.

Det finns även satsningar för att lyfta fram specifika produktgrupper, Bärfrämjandet för bär, Blomsterfrämjandet för prydnadsväxter och Växtforum för plantskoleväxter. LRF Trädgårds medlemmar arbetar även själva med främjande av sin produkter i Perennagruppen och Blomsterlöksgruppen.

Projekt

Genom åren har LRF Trädgård medverkat i många projekt. Under 2020-2022 pågår två stora projekt som drivs av LRF Trädgård.

Goda affärer med innovativa och cirkulära trädgårdsföretag

Inom trädgårdsnäringen uppstår biprodukter, dels icke-ätliga skörderester men även produkter som sorterats ut eller inte blir sålda trots att det idag finns möjligheter att planera och lagra produktionen bättre. För tomat kan det vara upp till 10% av skörden som inte blir såld och för vitkål kan denna del vara 30% (Nordiska ministerrådet, 2013). Att ställa om till en cirkulär bioekonomi  är en del i hållbarhetsarbetet i trädgårdsnäringen och samhället i stort. Genom detta projekt ska kännedomen om begreppet cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen öka, för att på så sätt inspirera företagare till att kartlägga sina kretslopp och biprodukter. Med hjälp av innovationsstöd kan sedan sidoströmmar bli nya produkter, tjänster eller affärsmodeller. Genom att öka cirkulariteten i trädgårdsföretagen kan alltså både miljö, lönsamhet och tillväxt stärkas. Projektet drivs av LRF Trädgård i samarbete med RISE och SLU. Läs mer om LRFs arbete inom bioekonomi här.

Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen

Möjligheten att genomföra detta projekt uppstod efter torkan sommaren 2018. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft för den svenska trädgårdsnäringen i ett förändrat klimat med mer oförutsägbara väderförhållanden. Detta kommer göras genom att anställa sex rådgivningsexperter som går möjlighet att stärka sin kompetens inom projektets två fokusområden, vatten och odlingsteknik/växtskydd. Dessa kommer sedan utbilda rådgivare och trädgårdsföretagare över hela landet genom fysiska kurser, gårdsnära kurser, instruktionsfilmer, besök på demonstrationsodlingar, webbinarier, erfa-grupper, studieresor och liknande. De två fokusområdena valdes ut efter en kartläggning av trädgårdsnäringens behov som gjordes sommaren 2019. Fokusområdet vatten handlar om teknik och strategier för hantering av för mycket eller för lite vatten i odlingen. Odlingsteknik/växtskydd definieras som odlingsteknik för att hålla växten frisk och det kan innefatta t.ex. systemanalys på odlingssystem som hur olika odlingssystem buffrar vatten och näring och gynnar mikroliv i jorden vid ett framtida extremväder. Läs mer om extremt väder på SMHIs hemsida. Inom kort kommer projektet att ha en egen digital plattform.