LRF Trädgårds hållbarhetsmål är en konkretisering av LRFs hållbarhetsmål och omfattar de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna.

De tre miljömålen handlar om att
LRF Trädgårds medlemmar ska ha tillgång till effektiva och långsiktigt hållbara växtskyddsmetoder.

LRF Trädgårds medlemmar ska ha verktyg för att kunna vidta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden på ett konkurrenskraftigt sätt.

LRF Trädgård ska arbeta för att fasa ut fossila bränslen ur sina värdekedjor till 2035. Omställningen ska ske parallellt med en ökad konkurrenskraft och en ökad produktion.

Enligt det ekonomiska målet ska
Sveriges konkurrenskraft stärkas gentemot konkurrentländer, genom en ökad långsiktighet i de politiska besluten, minskat regelkrångel och möjliggörande av investeringar i trädgårdsnäringen.

Kopplat till detta ska man kommunicera de svenska produkternas hållbarhetsfördelar.

Det sociala målet går ut på att
Trädgård ska vara en attraktiv näring att driva företag inom och vara anställd i och att LRF Trädgårds medlemmar ska ha tillgång kompetent personal.

Medlemmarna har bidragit med underlag till de handlingsplaner som LRF Trädgård tar fram för att arbeta mot målen.