Förtroendevalda

Trädgårdsdelegationen 

LRF Trädgårds verksamhet styrs av LRFs Trädgårdsdelegation. Det är Trädgårdsdelegationen som beslutar om inriktningen, omfattningen och prioriteringar för LRF Trädgårds verksamhet. Produktionsinriktningarna bär, frilandsgrönsaker, frukt, plantskola, prydnadsväxter och växthusgrönsaker representeras av förtroendevalda, en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive produktionsinriktning.  Dessa nomineras och väljs av medlemmarna. Två ordinarie ledamöter utses också av LRFs Riksförbundsstyrelse, varav en är ordförande i Trädgårdsdelegationen. Utöver dessa finns en ordinarie ledamot att representera GRO (Gröna Näringens Riksorganisation), Potatisodlarna, industrigrönsaksodlarna samt de ekonomiska föreningarna.

Växtskyddsansvariga 

En mycket viktig del i LRF Trädgårds verksamhet är växtskyddsarbetet, som leds av en växtskyddsansvarig från varje produktionsinriktning. Genom regelbundna avstämningar med LRFs växtskyddsexperter och en omfattande årlig inventering av växtskyddsproblemen, arbetar de växtskyddsansvariga (tillsammans med tjänstemännen) för att hitta konkurrenskraftiga lösningar på kort- och lång sikt.

LRF Trädgårds experter

LRF Trädgård har 5 anställda tjänstemän som arbetar på uppdrag av medlemmarna. I verksamheten ingår trädgårdsspecifika näringspolitiska frågor, opinionsbildning och medlemsnära verksamhet till exempel:

  • Organisera odlarträffar, fältvandringar och resor för medlemmarna
  • Arbeta för ökad tillgänglighet av växtskyddsmedel utifrån trädgårdsnäringens behov
  • Kommunicera, såväl externt som internt
  • Aktivt arbeta för att värna medlemmarnas intressen vid ny lagstiftning och i kontakt med myndigheter
  • Främja konsumtionen av svenskodlade trädgårdsprodukter
  • Värna om trädgårdsnäringens forskningsbehov och attraktionskraft
  • Varannan vecka skriva och skicka ut Trädgårdsbrevet, LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev
  • Informera om vad som är på gång via LRF Trädgårds sida i tidningen Viola

Läs mer om LRF Trädgårds verksamhet under LRF Trädgårds arbete.