För hästföretagare och hästhållare med egen grovfoderproduktion handlar det naturligtvis om samma åtgärder som för andra grovfoderproducenter, att effektivt nyttja det bete som finns och att skörda all tillgänglig areal*.

Som grovfoderproducent är det lämpligt att uppskatta vilka kvantiteter och kvaliteter som kommer finnas att tillgå, exempelvis att med utgångspunkt i dagsläget modelera bästa möjliga, det förväntade och sämsta tänkbara (inte en droppe regn till) skördeutfall för resterande skördar. Utifrån ett progonsticerat utfall kan de åtgärder som står till buds vidtas på ett planerat sätt och kunderna i god tid meddelas eventuella leveransbegränsningar. Det kan också vara läge att om möjligt tillvarata mer halm än planerat.

För hästföretagare och hästhållare som är beroende av inköpt grovfoder** finns risk att situationen i år blir ännu svårare än förra året. Tomma lager och svag produktion gör att utbudet minskar, producenter med egen djurhållning ser i första hand till att trygga egen konsumtion och därmed når mindre volymer ut på öppen marknad. Viktigt är att vårda leverantörskontakterna, att göra en noggrann prognos över den kommande vinterns förbrukning och försöka kontraktera tillräckliga kvantiteter i god tid. Halm kan också komma att bli en bristvara då torkan även bromsar tillväxten på spannmålåkrarna och en del spannmål tänkt till tröskning istället skördas som helsädesensilage.

Viktigt att hjälpas åt

Det gäller att vara innovativ, och att hjälpas åt. Att i första hand hitta lösningar baserat på de lokala förutsättningarna som precis som väderbetingelserna kan variera mycket.

Nytt tänk i betesstrategin kan vara ett sätt att minska åtgången av bärgat foder på sommaren, och en övergång till hö eller hösilage i småbalar kan göra det lättare att klara hygienen och minska svinnet de varmaste månaderna och därmed löna sig i sparade volymer trots högre priser per kilo.

Finns hästhållningen i ett väldigt torkdrabbat område kan det vara värt att undersöka möjligheterna att köpa in foder från en annan del av landet förutsatt att det går att lösa med effektiva transporter av större partier. Är verksamheten omfattande kan även en tidig dialog med banken vara ett klokt drag som gör det lättare att vid behov öka krediterna och klara likviditeten även om foderkostnaderna blir onormalt stora.

*Med hänsyn till stödsituationen, se information om skördedispenser nyligen beslutad av Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se, din länsstyrelse kan också ha ytterligare information.

**Ungefär 65 % av landets hästhållare året när studien genomfördes, ännu större andel av ridskolor och tränare med många hästar enligt Jordbruksverkets rapport Hästhållning i Sverige 2016.