På initiativ från LRFs Hästdelegation gavs LRF Häst hösten 2017 uppdraget att bjuda in brett och välkomna branschens intressenter för att se över möjligheten att tillsammans mer strukturerat stärka hästföretagandets villkor. Den 11 januari 2018 samlades ett utökat Hästråd med ett sextiotal representanter från hästnäringen för att ta reda på om det finns vilja att kroka arm och smalas kring en gemensam hästföretagarstrategi – svaret blev ett tydligt ja!

Strategin ska på lång sikt bidra till att tillvarata den potential som finns i näringsverksamheter kopplade till hästen, som kan leda till ökat värdeskapande, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det svenskt hästföretagande är en naturlig del av de gröna näringarna, en viktig arena för ungt entreprenörskap, levande landsbygdsutveckling, innovation och export. Hästen är en naturlig brygga mellan stad och land och en värdefull länk för att skapa dialog, förståelse för och kännedom om landsbygden. Hästföretagande har en outnyttjad potential i mötet med framtida samhällsutmaningar och genom nationell samverkan kan branschens intressenter bidra till att den tillvaratas.

Syfte

Tillsammans stärker vi hästföretagandet och bidrar
till ökad samhällsnytta.

Syftet är att hela näringen i dialog kring nuläge, önskat läge, hinder på vägen och tillgängliga resurser för att med enad röst sträva efter att skapa bättre förutsättningar för hästföretagande. Ett brett samarbete ger en gedigen förankring i branschen och att tala med enad röst bättre förutsättningar att påverka beslutsfattare och myndighetsutövare. 

Vision

Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö.

Övergripande mål

Det övergripande målet för hästföretagarstrategin är ett konkurrens­kraftigt företagande där värdet av producerade varor och tjänster ökar på en marknad styrd av efterfrågan och bidrar till tillväxt, sysselsättning samt en hållbar – även för hästen – utveckling i hela landet.

Nu ska arbetsgrupper formas

Första veckan i maj ska arbetsgrupperna vara klara för att bjudas in till ett första arbetsmöte under samma månad. Carl Dyrendahl från LRF Häst kommer att fortsätta leda arbetet med de tre olika arbetsgrupperna som kommer att fokusera på samma målområden som den nationella livsmedelsstrategin: Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. I arbetsgrupperna sitter representanter från branschens intressenter som sammankallas av LRF Häst. Grupperna har fått till uppgift att sätta upp mål och skapa därtill knutna handlingsplaner inom respektive strategiskt område. Arbetet kommer att fortgå under sommaren och hösten 2018.