Välkomna med inspel och synpunkter som vi kan ta med oss i remissyttrandet.

Maila gärna era inspel till:

erica.lindberg@lrf.se eller markus.hoffman@lrf.se

HÄR kan du läsa mer om utredningen.

 

Nedan finns den artikel som LRF Häst tidigare skrivit om yttrandet:

Övergödningsutredningen, vad innebär den för hästföretagare?

I media har det den senaste tiden skrivits en hel del om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen där hästnäringen pekas ut som en bransch där det finns behov av nya regler för gödselhantering. LRF anser att det inte behövs nya miljöregler och föreslår att det nya hästrådgivningspaketet i Greppa Näringen är en bättre väg att gå.

Övergödningsutredningen lägger dock inte själva ett förslag till regler eller lagstiftning, vilket bör poängteras då flera media framställt resultaten av rapporten som att nya regler redan är föreslagna. LRFs expert Markus Hoffman har deltagit i utredningens expertgrupp och har tillsammans med LRF Häst granskat rapporten och de förslag som lagts för hästnäringen. Rapporten som innehåller en rad rekommendationer och förslag från utredaren, bland annat att Jordbruksverket och SLU bör få i uppdrag att ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare. Slutsatsen är dock, vad gäller hästarna, att utredningen föreslår att det ska tillsättas en utredning kring just kommande regler för hästhållare, och detta vet vi ännu inte mera om än så. Några nya lagar för hästhållare är inte föreslagna som det ser ut just nu, men utredningen fastslår att det behövs nya bestämmelser gällande hästnäringens miljöpåverkan.

En ny lagstiftning som omnämns i samband med medias rapportering från utredningen, är den nya Djurhälsoförordningen som träder ikraft från 2021, denna har dock med smittskydd att göra och är inte i sig kopplad till Övergödningsutredningen. Anledningen att man nämner denna lagstiftning i Övergödningsutredningen, är att lagstiftningen kommer att påverka möjligheten att veta exakt var hästarna finns. Detta har man i utredningen angivit som en möjlighet framåt. Man har även övervägt att föreslå en registreringsplikt, men sedan konstaterat att det inte behövs med anledning av den kommande Djurhälsoförordningen.

LRF har under utredningens gång fått möjlighet att kommentera textutkast om hästar och övergödning. Flera experter har fått läsa och vi har avstyrkt utredningens förslag. Vi har också framfört den kritiken muntligt på mötena förklarat att det inte behövs nya miljöregler utan att den befintliga lagstiftningen redan ger kommunerna tillräckliga möjligheter till tillsyn. Vi har istället föreslagit att det nya hästrådgivningspaketet i Greppa Näringen som nu utvecklas och testas på gårdar är en bättre väg att gå och att den miljörådgivningen kommer få stor efterfrågan i hästbranschen.

Det kan dock konstateras att LRFs motargument inte räckte hela vägen, och utredningens slutsatser gällande häst, är att Jordbruksverket och SLU bör få i uppdrag att utreda nya regler för hästhållare. De områden som diskuterats i sociala medier, såsom tidsgränser och begränsning av antalet hästar, är alltså inte ett lagförslag från utredarna utan ingår i en bilaga till slutrapporten. Innehållet i bilagan är dock lätt att tolka som om utredningens förslag, men så är alltså inte fallet. LRF Häst kommer att fortsätta lämna synpunkter genom att besvara den remiss som nu sänts ut. Svaret ska vara inne senast den 31 augusti 2020.

LRF kommer också att vara aktiva om det tillsätts en utredning i hästfrågorna, så som utredaren föreslår. Välkomna med inspel och synpunkter till LRF Häst, med  inspel som vi kan ta med oss i vårt framtida remissyttrande.