- Domen från Mark- och miljööverdomstolen är väldigt tydlig och innebär att det kommer att bli lättare för allt jordbruk inom strandskyddat område framöver – oavsett djurslag.

Det säger Lisa Kylenfelt på LRF Konsult i Göteborg som varit ombud för travtränaren Robert Bergh i det uppmärksammade strandskyddsmålet.

Målet handlar om huruvida man behöver strandskyddsdispens för att sätta höga stängsel för hästar inom strandskyddat område. I strandskyddslagstiftningen i miljöbalken finns ett undantag för bl.a. jordbrukare som innebär att de är undantagna från förbudet att bygga inom strandskydd om byggnationen för sin funktion måste ligga inom strandskydd. Det saknas dock definition i lag av vad som avses med jordbruk och praxis har hittills varit att hästar inte har setts som en självklar del av jordbruket. Det har också ofta ställts upp krav på att jordbruket ska ge ett tillskott av betydelse för näringsidkarens försörjning.

Denna otydlighet klargörs dock i domen, enligt Lisa Kylenfelt:

- Hittills har det varit tveksamt huruvida häst är att betrakta som en del av jordbruket, men den här domen innebär en vändning där man trycker på att om man har bete eller foderproduktion så är det jordbruk oavsett vilket djurslag man har.

Målet är intressant såtillvida att domstolen, med inspiration från EU-rätten, ger en bred definition av jordbruk som utgår från markens brukande. Man nämner inte det krav som ofta ställs att jordbruket ska ge ett tillskott av betydelse för försörjningen. Domen ger också Strandskyddsdelegationen bakläxa då den tidigare uttalat att häst och travhäst inte är jordbruk. Vilket påverkade de tidigare instansernas bedömning.

- Nu får landets alla lantbrukare med häst upprättelse. Förhoppningen är att hästen ska inta den centrala delen av jordbruket som länge eftersträvats, och i ökad grad bidra till att hålla öppna våra värdefulla naturbetesmarker. Sannolikt kommer rättsfallet kunna vara vägledande även för undantagsregeln i bygglovslagstiftningen som anger att ekonomibyggnader får uppföras eller byggas till utan bygglov i områden som inte omfattas av detaljplan, säger Lisa Kylenfelt.

Vad tror du avgjorde till er fördel?

- Det är ju många olika omständigheter som samspelar. Här hade det ju varit betesdrift med kor tidigare och då blev det ju nästan lite löjligt att byte av djurslag skulle få så stor betydelse. Sedan fick vi ju ett gott stöd i Jordbruksverkets yttrande.

Verket skriver b.la följande:

"Om en verksamhet inom en areell näring uppfyller en eftersträvansvärd effekt, exempelvis öppna landskap, foderproduktion, betning eller annat brukande av marken, så ska inte typen av djur som åstadkommer effekten, eller om detta i slutändan blir livsmedel, tillskrivas någon betydelse."

I prövningen var det Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Mark som var motparter och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, gick på deras linje. När det överklagades till högsta instans gick LRF Konsult in som nytt ombud för Bergh och det blev ett sk principmål. Detta innebär att LRF ser ett principiellt värde att pröva frågan och därmed även står för en del av ombudskostnaderna.

- Jag tycker det var ett väldigt bra samarbete inom LRF-organisationen där jag som ombud hela tiden visste var jag kunde få tag på kompetens som vi kunde dra nytta av i argumentationen, säger Lisa.

 

Text: Erik Evestam, LRF Västra Götaland