Bakgrund

LRF vann under år 2017 tillsammans med travtränaren Robert Bergh och LRF Konsult ett uppmärksammat mål i Mark- och miljööverdomstolen.

Målet gällde om jordbruksundantaget i strandskyddsregleringen kunde användas för att bygga beteshagar för travhäst inom strandskyddat område. Mark- och miljödomstolen fastställde då i en vägledande dom att den som nyttjar mark till bete eller odling av foder har jordbruksverksamhet oavsett om det är nötkreatur eller hästar som betar, eller som fodret är avsett för. Beteshållningen på gården ansågs därför utgöra jordbruk och beteshagarna krävde inte dispens från strandskydds-bestämmelserna.

Rättsfallet bidrog till att vägledningen till myndigheter som handlägger strandskydd i fråga om jordbruksundantaget fick omarbetas.

Uppmaning från LRF att ta hänsyn till strandskyddsdomen vid hantering av plan- och bygglagen

LRF Häst har sedan domen om strandskyddet meddelades, arbetat vidare för att rättsfallet ska användas även vid bedömningen av det snarlika jordbruksundantaget i plan- och bygglagen, som anger att det inte krävs bygglov för en ekonomibyggnad för bl.a. jordbruk när den byggs utanför detaljplan.

Boverket, som tar fram vägledning till myndigheterna som handlägger bygglov, har tidigare nekat till att ta med rättsfallet i vägledningen. Motiveringen har varit att det endast gäller jordbruksundantaget i strandskyddslagstiftningen och inte jordbruksundantaget i plan- och bygglagen. Detta trots att undantagen är enhetligt utformade med stöd av snarlika förarbeten. Konsekvensen av detta har varit att myndigheterna som handlägger bygglov varit omedvetna om rättsfallet, eller inte bedömt det möjligt att tillämpa på ridhus. Byggnader för hästverksamhet har därför inte ansetts vara bygglovsbefriade. Främst i de fall där hästverksamheten bedömts som osjälvständig, eller liten, i förhållande till annat jordbruk på fastigheten har hästverksamhet bedömts som bygglovsbefriad.

Positiva besked från Mark- och miljööverdomstolen och Boverket 2019
Mark- och miljööverdomstolen har dock nu, i en dom som meddelades den 30 april 2019, mycket glädjande fastställt att slutsatserna som meddelades i travtränaren Robert Berghs mål är tillämpliga även i mål som gäller jordbruksundantaget i plan- och bygglovslagstiftningen. Domen är det första vägledande avgörandet som slår fast att hästar på bete, eller foderproduktion till häst, i sig är jordbruk. Under maj månad 2019 meddelade äntligen Boverket efter ytterligare uppmaningar från LRF och LRF Konsult, att de nu avser att uppdatera vägledningen för plan- och bygglagen med de båda domarna, för att uppmana myndigheterna att ta hänsyn till dessa i hanteringen av bygglov för byggnader kopplat till hästverksamhet. Stall för häst och ridhus ska därmed enligt Mark- och miljööverdomstolens senaste uttalande, i framtiden vara bygglovsbefriade i fall där du har tillhörande bete eller foderodling till hästarna.

I de fall där verksamheten i ekonomibyggnaden anses vara ett självständigt företag i förhållande till själva brukandet av jorden, eller har en utformning eller standard som talar emot att det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad, kan dock bygglov i vissa fall krävas. Även för byggnader som inte kräver lov eller anmälan gäller att de ska placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat landskapsbilden. Det kan därför vara klokt att stämma av med kommunen.

För frågor kontakta:

Lisa Kylenfelt, jurist LRF Konsult 031-337 36 82
Erica Lindberg, verksamhetsansvarig LRF Häst, 010-184 42 47