Det har rapporterats om att bland annat tomatplantor har tagit skada av så kallade pyralider, en grupp verksamma ämnen som ingår i vissa ogräsmedel. Jordbruksverket uppger att rester av pyralider har påträffats i halm, jord och organiska gödselmedel som har använts i trädgårdar eller växthus.
KRAV och Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, har rapporterat om problem.

Det är känt att även mycket små mängder pyralider kan skada känsliga grödor och växtskyddsmedel som innehåller aminopyralid och klopyralid har därför villkor som ska skydda efterföljande grödor.

För dig som hanterar halm som behandlats med aminopyralid eller klopyralid, eller gödsel som innehåller sådan halm, är det mycket viktigt att noga tillämpa alla gällande villkor för växtskyddsmedlen. Den behandlade halmen utgör emellertid ingen fara för djur som äter den.

Det verksamma ämnet aminopyralid finns i ogräsmedlen Lancelot, Mustang Forte och Tombo. Klopyralid finns i produkterna Ariane S, Galera, Matrigon, Cliophar 600 SL och Kinvara.

Villkor ska skydda efterföljande grödor

I villkoren för Lancelot, Mustang Forte och Tombo (aminopyralid) står det att halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket, men att halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm endast får bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.

För Lancelot och Tombo gäller att behandlad halm inte får användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter. Halm från en behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm ska nedplöjas i jorden en viss tid före etablering av känsliga grödor.

Mustang Forte omfattas i princip av motsvarande rekommendationer.

Växtmaterial som behandlats med Ariane S, Galera eller Matrigon (klopyralid) bör inte användas i växthus eller till kompost. Företaget bakom Kinvara rekommenderar bland annat att halm från behandlad gröda inte ska användas i växthus som gröngödsling.

Inte heller växtmaterial behandlat med Cliophar 600 SL ska enligt företaget användas för kompostering eller förmultning, och gödsel från djur som utfodrats med grödor behandlade med produkten ska komposteras.

Vad tycker LRF?

  • Det är mycket angeläget att halm, jord och gödsel som innehåller pyralider inte hamnar på känsliga grödor och skadar dessa. Både de krav och rekommendationer som gäller för respektive produkt med aminopyralid eller klopyralid behöver därför noggrant följas.

 

  • Halm som behandlats med aminopyralid eller gödsel som innehåller sådan behandlad halm får inte förmedlas till andra lantbruk – halmen och gödseln får endast brännas eller användas för tekniska ändamål om du inte använder den i ditt eget lantbruk. Den ska således inte förmedlas till någon annan odling, som trädgårdar och kolonilotter. För produkter med klopyralid gäller framförallt rekommendationer för att skydda efterföljande grödor. Du som köper eller transporterar/förmedlar halm, jord och gödsel bör fråga säljaren om klopyralid har använts. Du som säljer bör, utöver att följa villkoren, informera köpare och transportör.

 

  • Både aminopyralid och klopyralid är viktiga för att inte skapa resistens mot ogräsbehandlingar då de har en egen verkningsmekanism. Det råder brist på verksamma ämnen och varje växtskyddsmedel som finns att tillgå på den svenska marknaden har betydelse för odlingen och produktionen. Det är mycket viktigt att alla villkor följs så att de produkter som finns används på ett säkert sätt.