LRFs Hästdelegation och HNS styrelse har de senaste åren löpande stämt av frågorna kring hållbarhet, haft ett antal workshops, Hästråd med hållbarhetstema och flera arbetsmöten för att fånga in branschens samlade inställning till hur hästnäringen gemensamt ska arbeta med hållbarhetsfrågorna.

Under 2020 presenterades övergödningsutredningen, i vilken hästnäringen har agerat samlat och kraftfullt. LRF hade bland annat två representanter i expertgruppen, och lämnade flera inspel under utredningens gång. Ett remissyttrande lämnades gemensamt för hästnäringen 31 augusti 2020, ett yttrande som LRF Häst och HNS samordnade för en bred skara organisationer i hästnäringen. Cirka 15 organisationer valde att ställa sig bakom det gemensamma yttrandet, och flera organisationer lämnade också egna yttranden.

Näringen lämnade också i yttrandet ett antal förslag på tillvägagångssätt på hur man ska arbeta istället för att utreda vidare för ökad lagstiftning. Man föreslog att staten och hästnäringen tillsammans ska skaffa sig en långsiktig plan för hur miljöpåverkan från hästhållning kan minskas, och att det behöver utredas vidare hur stor den miljömässiga påverkan från hästhållningen egentligen är. Man poängterade också att det behövs fler forsknings- och utvecklingsinsatser, och en omfattande satsning på kompetensutveckling kring miljömässig hållbarhet och hästhållning.

Webbinarierna om hållbarhet har lockat många deltagare och många hästföretagardagar har anordnats med tema kring hästen och miljön.

LRF Häst jobbar fortsatt för att erbjuda information och kunskapshöjande insatser och ser också behovet av en större och fokuserad satsning i ett systematiskt och långsiktigt system.

Hästsportens Folkhögskola erbjuder arbetsmarknadsutbildningar som utvecklar näringens sociala hållbarhet.