Övergripande mål

Målet för LRF Häst  är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Verksamhetsområden

För att uppnå de övergripande målet har LRF Häst ett antal prioriterade verksamhetsområden:

Bransch- och företagsstatistik
Fram till och med 2016 är målet att, tillsammans med berörda parter, presentera en modell för hur regelbunden och rikstäckande bransch- och företagsstatistik ska tas fram. LRF Häst arbetar löpande med kartläggningar baserat på medlemmarnas inspel kring hästföretagandet och dess förutsättningar.

Positionering av hästen i jordbrukspolitiken
Hästen/hästföretagandet ska anses som en given och naturlig del i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Hästen ska även räknas som stödgrundande djurenhet i kompensationsstödet i nya landsbygdsprogrammet.

Stöd i utvecklingen av hästföretagande
Den upplevda lönsamheten i branschen ska öka. LRF-koncernen med samarbetspartners ska utveckla ett eller flera tydliga ”hästföretagarpaket” till hästföretagare. Du hittar dessa under Verktyg och erbjudanden. Hästföretagarcentrum är ytterligare ett steg i att stötta hästföretagarna i sin utveckling, mera information på www.hastforetagarcentrum.se. Under 2016 arrangeras Hästföretagardagar över hela landet – läs mer på www.lrf.se/hastforetagardagar 

Regelförenkling och påverkan på tillämpning och myndigheters attityd
Skattefrågan hanteras i en referensgrupp som gjort ett aktivt omtag i dialogen med berörda parter. Andra områden som LRF Häst arbetar med, är till exempel Konsumentköplagen, slaktfrågan, bygglovsbestämmelserna med mera.

LRF Häst vill även synliggöra behovet av och påverkar för en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av lagstiftningen på djurskyddsområdet.

Organisation 

LRF Häst bildades i januari 2014 och och är ett samarbete mellan LRF och följande organisationer:

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är en viktig samarbetspartner och deltar i LRF Häst som stödjande part.

Hästrådet har möte minst två gånger per år och ger rekommendationer om inriktningen på LRF Hästs arbete. Hästdelegationen består av åtta representanter varav två ledamöter från LRFs riksförbundsstyrelse. Hästdelegationen har det strategiska ansvaret för prioriteringar av arbetsinriktning och beslutar vilka positioner som ska tas inom LRF Hästs ansvarsområde.