Övergripande mål

Målet för LRF Häst  är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Verksamhetsområden

För att uppnå det övergripande målet har LRF Häst tre prioriterade verksamhetsområden:

Påverkansarbete

Hästen/hästföretagandet ska anses som en given och naturlig del i den gemensamma jordbrukspolitiken. Hästen behöver till exempel räknas som stödgrundande djurenhet för Kompensationsstödet.

Regelförenkling behövs på flera områden för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt hästföretagande. Konsumentköplagen, strandskyddsreglerna och bygglovsreglerna är områden där LRF påverkar för en rimlig tillämpning. Skattefrågan hanteras i en referensgrupp och sedan några år tillbaka även en arbetsgrupp som gjort ett aktivt omtag i dialogen med berörda parter. 

LRF Häst vill även synliggöra behovet av och påverkar för en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av lagstiftningen på djurskyddsområdet.

Företagsutveckling
Den upplevda lönsamheten i branschen ska öka. LRF-koncernen med samarbetspartners ska utveckla ett eller flera tydliga ”hästföretagarpaket” till hästföretagare. Du hittar dessa under Verktyg och erbjudanden. Under 2017 pågår ett utvecklingsprojekt för att skapa ett kvalitetssäkringssystem för hästverksamheter https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/kvalitetssakrade-hastverksamheter/

Hästföretagarcentrum är ytterligare ett steg i att stötta hästföretagarna i sin utveckling, mera information på www.hastforetagarcentrum.se. Under 2017 arrangeras Hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar över hela landet i samarbete med HNS och LRFs regioner. Vi arbetar också med att i samarbete med HNS, våra tre riksanläggningar och Ludvig & Co, skapa nya digitala utbildningar för hästföretagare.

Opinionsbildning
LRF Häst arbetar för att synliggöra vikten av det svenska hästföretagandet och de stora samhällsekonomiska effekter som hästföretagandet och hästnäringen resulterar i. Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar vi med att sprida kunskap om vilka mervärden hästnäringen erbjuder och vad hästföretagandet betyder för våra öppna landskap, landsbygdsföretagandet, jobben, bryggan mellan stad och land, mm.

Organisation 

LRF Häst bildades i januari 2014 och och är ett samarbete mellan LRF och följande organisationer:

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är en viktig samarbetspartner och deltar i LRF Häst som stödjande part.

Hästrådet har möte minst två gånger per år och ger rekommendationer om inriktningen på LRF Hästs arbete. Hästdelegationen består av åtta representanter varav två ledamöter från LRFs riksförbundsstyrelse. Hästdelegationen har det strategiska ansvaret för prioriteringar av arbetsinriktning och beslutar vilka positioner som ska tas inom LRF Hästs ansvarsområde.