Tycker

  • Ett fungerande växtskydd är ett samhällsansvar. Sveriges odlare behöver ha motsvarande möjligheter till ett effektivt och hållbart växtskydd som övriga odlare inom EU. Det är därför angeläget att Sverige agerar samstämt med övriga medlemsländer och inte inför nationella särregler som försvårar för landets produktion, samtidigt som produktionen fortsätter någon annanstans.
  • Politiker och beslutsfattare behöver styra ansvariga myndigheter mot att ta ett gemensamt ansvar för att den svenska odlingen ska ha tillgång till ett fungerande växtskydd. De behöver också agera samstämt och utifrån odlarnas behov.
  • Forskning och innovation är nödvändigt för en utveckling av växtskyddsmedel och strategier, såväl för att stärka produktionens konkurrenskraft som för att minimera miljörisker.

Gör

  • Genom näringspolitiskt arbete och opinionsbildning verkar LRF för att Sveriges odlare ska ha tillgång till ett effektivt och hållbart växtskydd. LRF har regelbundet gemensamma möten med Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och branschorganisationen Svenskt Växtskydd. Målet för mötena är att komma fram till vilka möjligheter var och en har att bidra till svensk odlings konkurrenskraft.
  • Med hjälp av branschavdelningarna inventerar LRF vilket behov av växtskydd som finns i olika produktionsgrenar och gör nödvändiga och möjliga ansökningar om dispenser och så kallade UPMA (utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden).
  • Tar initiativ till och driver fältförsök för att få underlag till ansökningar som kan bredda tillgången på växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning.