Det kan finnas en mängd orsaker till att må dåligt, till exempel ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. Många av LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för risker som stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma sjukdomar och mycket annat. 

Genom LRFs omsorgsgrupp kan du få stöd och hjälp när du är i behov av extra stöd. Vi arbetar enligt devisen ”hjälp till självhjälp” med hög integritet för den enskilde lantbrukaren. Du kan vända dig till oss om du eller en lantbrukare i din närhet mår dåligt eller behöver stöd. 

Omsorgsgruppen stöttar LRF-medlemmar:

  • som drabbats av olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall.
  • som drabbas av epizootier och zoonoser i djurbesättningen.
  • som drabbas av hot och kränkningar av djurrättsaktivister eller annan aktivism.
  • när räddningstjänst, polis eller annan myndighet efterfrågar omsorgsgruppens kompetens.
  • som själva ber om hjälp till avveckling men som inte själva orkar ta tag i sin avveckling.
  • vid särskilda omständigheter som motiverar undantag från ovanstående punkter.