LRF Skånes regionstämma hålls i år torsdagen den 21 mars i Aulan på Alnarp. Här hittar du den information som du behöver - vi fyller på allt eftersom. Välkommen!

Till sidomenyn

Se LRF Skånes stämma digitalt i år!

I samarbete med SLU Alnarp kommer vi i år livesända LRF Skånes regionstämma digitalt från kl. 09.00 den 21 mars.

För att se stämman digitalt behöver du en uppkopplingslänk, klicka här för att komma till ett formulär där du fyller i din e-postadress till vilken vi kommer skicka uppkopplingslänken den 20 mars. 

Sista dag för att anmäla att man vill få länken är den 19 mars.

Till sidomenyn

Program

08.15-09.00 Fullmäktigeanmälan och morgonfika

09.00 Föredrag av Ingrid Rydberg, chef LRFs Brysselkontor

10.00 Stämman öppnas, inledningstal av Hans Ramel, LRF Skånes ordförande, utdelning av utmärkelser, årets lokalavdelning & årets kommungrupp

12.00 Lunch

13.00 Anförande av LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström

14.00 Stämman återupptas

Ca 16.00 Avtackningar, därefter avslutas stämman. Efter att stämman avslutats serveras kaffe med kaka i foajén.

Till sidomenyn

Kallelse och anmälan till stämman

Välkommen till LRF Skånes regionstämma på Alnarp den 21 mars kl. 09.00

För att minska matsvinnet vid LRF Skånes stämma önskar vi att du som fullmäktige eller gäst hjälper oss med detta genom att du möjligaste mån föranmäler ditt deltagande på stämman. Vi behöver din föranmälan senast den 11 mars.

Du gör din föranmälan genom att klicka på länken här:

Observera att denna anmälan inte ersätter sedvanlig fullmäktigeanmälan som görs på plats på stämmodagen i entrén till stämman. Fullmäktigeanmälan öppnar kl. 08:15 på stämmodagen.

Kallelse och stämmohandlingar skickas digitalt via e-post till dig som fullmäktige. Du som är fullmäktige kontrollera gärna dina kontaktuppgifter via mina sidor här på hemsidan.

Välkommen!
LRF Skåne

Till sidomenyn

Inkomna motioner 2024

 • Minskad belastning på våra markavvattnings företag - Simrishamnsbygdens LRF
 • Översyn av gödselregler - Hörby LRF
 • LRF bör lyfta fram Svensk dryck -Österlens LRF
 • Relevant ersättning vid markintrång -Klippanbygden
 • Underhåll av ledningar -Klippanbygden
 • Rabatter & Avtal -Örsjö Solberga
 • Skogskonto-Lantbrukskonto för lantbruk -Örsjö Solberga
 • Vatten Vatten igen -Örsjö Solberga
 • Ändra artskyddsförordningen -Köpinge LRF
 • Underhåll av bäckar, åar och vattendrag -Torrlösa LRF
 • Nej, vi skall inte slänga skit men vi skall stötta våra kollegor -Hällestad Veberöd LRF
 • Afrikansk svinpest-beredskap i Skåne? -Hällestad Veberöd LRF
 • Ta ansvar för vargen -Hällestad Veberöd LRF
 • Ökat bidrag till lokalavdelningarna - Loshult-Örkened LRF
 • Ekonomisk ersättning till LRFs avdelningar - Ask-Röstånga-Billinge
Till sidomenyn Till sidomenyn

Verksamhetsberättelse LRF Skåne 2023

Klicka här för att komma till den digitala versionen av verksamhetsberättelsen.

Till sidomenyn

Så gick det för motionerna 2023

Motion nr 1 - Behov för kommungrupper att vara professionellt digitala i en digital värld

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 2.

Motion nr 2 - Behov för kommungrupper att vara professionellt digitala i en digital värld

Stämman beslutade:

Att: regionstämman uppdrar åt regionstyrelsen att formulera en   skrivelse utifrån ovan nämnda motioner med dess yrkanden samt regionstyrelsens yttrande ovan, att skickas till enheten för folkrörelseutveckling samt IT avdelningen på LRF centralt.

Motion nr 3 - Angående utskick från lokalavdelningarna

Stämman beslutade:

Att: motionen i sin helhet sänds vidare som en skrivelse till berörda avdelningschefer i den operativa styrgruppen. 

Motion nr 4 - Ersättning för kommungruppsarbete 

Stämman beslutade:

Att: motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört. 

Motion nr 5 - Synpunkt på förslag till strategisk inriktning 2024–2026 för LRF  

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 6 - Om utveckling istället för nedläggning av LRF:s lokalavdelningar

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 7 - Angående förslag til ny struktur av LRFs lokalavdelningar

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 8 - Omtag i ”Remiss framtidens folkrörelse”

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 9 - Motion angående Framtidens folkrörelse

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 10 - Folkrörelse på riktigt

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 11 - Lokalavdelningarna har stor betydelse för LRF – Utan grund faller huset

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 12 - Förstör inte de LRF-lokalavdelningar som fungerar bra

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 13 - ”Framtidens folkrörelse”, är frågeställningen och förslaget genomlyst

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 14.

Motion nr 14 - Lokalavdelningen en viktig länk i kedjan

Stämman beslutade: 

Att: regionstyrelsen får regionstämmans uppdrag att formulera en motion till riksförbundsstämman utifrån regionstyrelsens hållning och stämmans intentioner.

Att: regionstyrelsen får regionstämmans uppdrag att formulera en skrivelse till Styrgruppen och Folkrörelseutvecklingsenheten utifrån regionstyrelsens hållning i frågan.

Motion nr 15 - Tiden kostar

Stämman beslutade:

Att: uppdra åt regionstyrelsen att författa en skrivelse till riksförbundsstyrelsen i enlighet med motionärens intentioner.

Att: LRF aktivt arbetar för att myndigheter och organisationer ska se oss som företagare som skall ha betalt för vår tid.

Att: LRF aktivt arbetar för att stötta och hjälpa oss som företagare så att vi har någon som står bakom oss mot våra motparter.

Att: uppdra till regionstyrelsen att formulera en motion till riksförbundsstämman i motionens anda.

Motion nr 16 - Vår beredskap

Stämman beslutade: 

Att: Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera en motion till LRFs riksförbundsstämma om vikten av att säkerställa kompetensförsörjning under krig och kris. 

Att: Motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört. 

Motion nr 17 - Beredskapsfokus

Stämman beslutade: 

Att: motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört. 

Motion nr 18 - Åtgärder krävs mot växande vargstam

Regionstyrelsen lämnar gemensamt yttrande, se motion nr 19.

Motion nr 19 - Åtgärder mot en växande vargstam

Stämman beslutade: 

Att: bifalla motionärernas intentioner gällande vargstammens antal och påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter.

Att: uppdra till regionstyrelsen att formulera en motion till riksförbundsstämman i motionernas anda.   

Motion nr 20 - Säkra våra vägar genom att klippa vägkanter och röja hängande grenar vid risk för skymd sikt. 

Stämman beslutade: 

Att: regionstyrelsen får i uppdrag att formulera en skrivelse till riksförbundsstyrelsen att uppdatera skriften ”Bonde på väg” med rekommendationer om skötsel av vägkanter.  

Att: motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört. 

Motion nr 21 - Prioritera skogsfrågan igen

Stämman beslutade: 

Att: motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört.

Motion nr 22 - Hur vi vårdar landskapselement

Stämman beslutade: 

Att: motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört. 

Motion nr 23 - Höj gränsen till 200 djurenheter 

Stämman beslutade:

Att: motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen i sitt yttrande anfört. 

Till sidomenyn Till sidomenyn

Så gick det för Skånes riksstämmomotioner

Stämmobeslut:

att motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Kommentar:

Ett omfattande förnyelsearbete är pågående inom LRF. I enlighet med stämmans beslut kommer riksförbundsstyrelsen återkomma med ett beslutsunderlag till riksförbundsstämman i maj 2024.

Stämmobeslut:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att LRF aktivt driver arbetet för att säkerställa god kompetensförsörjning i lantbruket i både fredstid och i händelse av kris och ytterst krig samt

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att myndigheter och kommuner, ser oss med våra maskiner och lokalkännedom som en resurs vid situationer likt exempelvis en skogsbrand.

Kommentar: 

LRF driver aktivt beredskapsfrågor, bland annat genom att arbeta efter en handlingsplan som togs 2023 samt att nu lägga fram våra positioner. Positionerna kommer komma upp för beslut på riksförbundsstyrelsen möte i mars och regionerna har haft möjlighet att påverka positionerna under ett utvidgat regionalt råd. Dessa positioner kommer utgöra grunden för fortsatt näringspolitiskt arbete.

LRF har under en längre tid både deltagit i flera forum som myndigheter och kommuner anordnar kring beredskap, samt tagit initiativ till sådana möten. Exempelvis deltar vi i SKAL (myndigheter och företag bjuds in av SLV) och andra forum på riksnivå, regionalt i möten med CiVo (länsstyrelserna). Vi upplever att det finns ett stort intresse från omvärlden att samverka med LRF kring beredskap och civilt försvar, samt att lyssna på våra synpunkter.

LRF har deltagit som expert i den nyligen presenterade utredningen om livmedelsberedskap. I princip på alla dessa forum driver vi frågan om kompetensförsörjningen i lantbruket. Den är en ödesfråga för de gröna näringarna. Kompetensförsörjningen lyfts även i andra kontexter än beredskap, bland annat för att säkra möjligheterna till att anställa utländsk arbetskraft samt i att attrahera unga att välja gröna yrken. Mycket resurser har lagts kring utredningen av en behovsprövad arbetskraftsinvandring, till exempel. LRF tar stor plats medialt i dessa frågor.

Stämmobeslut:

att med bifall till intentionerna i första yrkandet i motionen från LRF Skåne uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att antal angrepp inte avgör vad som är allvarlig skada, (Voteringsresultat 74-68-3, bilaga § 22.25 LRF-upa-id/23)

att med bifall till intentionerna i andra yrkandet i motionen från LRF Skåne och i första yrkandet i motionen från LRF Östergötland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för licensjakt på varg i hela landet,

att med bifall till intentionerna i andra yrkandet i motionen från LRF Östergötland uppdra åt riksförbundsstyrelen att arbeta för licensjakt i hela landet så att det blir möjligt med verkligt regionalt inflytande över vargförvaltningen,

att tredje och fjärde yrkandet i motionen från LRF Skåne samt tredje yrkandet i motionen från LRF Östergötland anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det ska finnas större tillgång på hundförande rovdjursspårare. Och rovdjurspårare med hund på misstänkt angreppsplats inom 2-3 timmar.

Kommentar:

LRF arbetar för att antalet rovdjursangrepp inte ska få avgöra om länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt eller inte. LRF har den 31 januari 2024 svarat på den andra remissen från Naturvårdsverket i ämnet. Arbetet fortsätter. Verket ska redovisa sitt svar på regeringsuppdrag om riktlinjer för skyddsjakt på varg den 31 mars 2024.

LRF arbetar för licensjakt på varg i hela landet. I januari 2024 genomfördes den första licensjakten på varg i södra rovdjursförvaltningsområdet. Antalet tilldelade vargar var litet men det var en framgång i frågan. Arbetet fortsätter för att få licensjakt i flera län och att öka det regionala inflytandet över vargförvaltningen.

LRF har varit i kontakt med Viltskadecenter om att utöka tillgången till rovdjursspårande hundar. Frågan är komplicerad eftersom antalet rovdjursspårande hundar beror på tillgång till lämpliga hundar, personligt intresse och lämplighet hos hundförarna samt tillgång till avancerad utbildning/träning av hundarna. LRF kommer att arbeta vidare i frågan.

Stämmobeslut:

att avslå motionens första yrkande,

att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta aktivt för att fastighetsägare ska få rätt till betalt ombud i ett tidigt skede samt

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ersättningen till markägare vid infrastrukturintrång höjs.

Kommentar:

En framgång har nåtts då regeringen tillsatt en statlig utredning med syfte att undersöka om och hur ersättningen kan höjas till markägarna vid kraftledningsintrång. Utredningen avslutas i juni 2024. LRF deltar i utredningens referensgrupp och LRF har haft några egna avstämningar med utredaren. I detta arbete har även Ludvig & CO anlitats för analys av de problem/orättvisor de ser med nuvarande regelverk kring elnätsintrång.

Det generella målet för LRF är såklart att få till en kraftfull höjning av ersättningen till markägarna. Men även förslag om att markägaren ska erbjudas juridiskt ombud i tillståndsprocessen samt att ersättning ska utgå för nedlagd arbetstid har framförts.

Till sidomenyn

Frågor om stämman?

Claes Kullman

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor