Sju motioner från LRF Skåne skickades till LRFs riksförbundsstämma. Här kan du läsa hur det gick för motionerna.

I debatten deltog Per Lindahl, Lantmännen och Paul Christensson, LRFs riksförbundsstyrelse. 

Stämman beslutade: 

 • Att bifalla motionens första yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt aktivt arbeta för att        artskyddsförordningen och dess ersättningsfråga inte missgynnar den enskilde skogsbrukaren samt 
   
 • Att med bifall till motionens intentioner i det andra yrkandet, uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förändrad lagstiftning som säkerställer skogsägarens rättigheter. 

I debatten deltog Lena Ryberg Ericsson, LRF Mälardalen; Åsa Sikberg, LRF Mälardalen och Beatrice Ramnerö, LRFs riksförbundsstyrelse. 

Stämman beslutade: 

 • att med bifall till intentionerna i LRF Skånes femte yrkande och LRF Mälardalens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för regelförenklingar och konkurrensutjämnande åtgärder, såsom differentierad alkoholskatt, 

 • att med bifall till intentionerna i LRF Skånes första och fjärde yrkande samt LRF Mälardalens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att LRF i högre grad synliggör den svenska dryckesproduktionen och dess fördelar gentemot såväl allmänhet som politiker och andra beslutsfattare samt 

 • att LRF Skånes motion i övrigt anses vara besvarad med vad styrelsen anfört. 

 • att riksförbundsstyrelsen får i uppdrag av stämman att ta fram ett mätbart nåbart mål som gör att LRF flyttar fram svensk dryck tillsammans med regionerna.  

I debatten deltog Tomas Olsson, LRF Mälardalen; Håkan Persson, LRF Västra Götaland och Roberth Kihlin, LRF Mälardalen. 

Stämman beslutade: 

 • att bifalla LRF Skånes första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att se över och samla information om vatten, dränering och dagvatten på ett mer lättillgängligt sätt på hemsidan än vad som är fallet idag samt 

 • att med bifall till intentionerna i LRF Mälardalens motion samt LRF Skånes andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en välfungerande markavvattning med perspektiv på hela avrinningsområden som fungerar i ett framtida klimat där alla samhällsaktörer tar sin del av kostnaden. 

Stämman beslutade: 

 • att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en översyn av reglerna för gödselspridning. 

I debatten deltog Lotta Folkesson, LRF Västerbotten; Anders Rolfsson, LRF Skåne; Ann-Charlott Zetterlund, LRF Gävleborg; Mikaela Johnsson, LRFs riksförbundsstyrelse; Jeanette Blackert, LRF Östergötland; Gudrun Haglund-Eriksson, Svenska Fåravelsförbundet och Elna Laxmar, LRF Skåne. 

Stämman beslutade: 

 • att med bifall till intentionerna i första yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för en minskning av vargpopulationen i hela dess utbredningsområde, 

  att LRF i sin rovdjurspolicy antar en nollvision på rovdjursangrepp 
 • att med bifall till intentionerna i tredje yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för en bättre rovdjursförvaltning i Sverige och att de kostnader som skador och förebyggande av skador medför fullt ut bekostas av staten. 

I debatten deltog Henrik Gudmundsson, LRF Skåne; Johan Lagerholm, LRF Södermanland; Anders Rolfsson, LRF Skåne; Martin Moraeus, LRFs riksförbundsstyrelse; Roberth Kihlin, LRF Mälardalen och Stefan Stolt, Norrmejerier. 

Stämman beslutade: 

 • att LRFs hållning ska vara årlig ersättning i första hand och i andra hand engångsersättning vid markintrång. 

I debatten deltog Glenn Oredsson, LRF Skåne; Fredrik Karlsson, LRF Jönköping; Erik Sandberg, LRF Örebro och Martin Moraeus, LRFs riksförbundsstyrelse. 

Stämman beslutade: 

 • att avslå motionerna från LRF Skåne och LRF Örebro. 

 • att styrelsen arbetar för en förändring av reglerna för periodiseringsfond och räntefördelning för att möjliggöra en bättre resultatutjämning.  
Senast uppdaterad: 2024-05-29