Ägarskifte

För att företag ska vara attraktiva att ta över, behöver det finnas en lönsamhet. Det är en ödesfråga för det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid. Uteblivna ägarskiften riskerar sektorns framtid, lösningarna på samhällets miljö- och klimatutmaningar och en tryggad livsmedelsförsörjning. Därför engagerar sig LRF i frågan om ägarskiften.   

Mer än var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma är 65 år eller äldre, och knappt en fjärdedel av jordbruksföretagarna är under 50 år. Studier har visat att det mer sällan görs stora investeringar och förändringar i ett företag när företagaren närmar sig pensionsålder, vilket inverkar negativt både på det enskilda företagets långsiktiga lönsamhet och nya företagares vilja och möjlighet att ta över.  

Priserna på mark, byggnader och maskinparker är ofta höga i relation till avkastningsvärdet och det kan göra det svårt för en köpare att få ihop kapital. Särskilt för unga som saknar kapital och etablerade bankkontakter.

Till sidomenyn

Så arbetar LRF för föryngring inom lantbruket

Frågan om återväxt i lantbruket är viktig för LRF som bland annat leder Landsbygdsnätverkets grupp för ägarskiften.

Inom projektet Mer mat – fler jobb tog man fram en rapport som beskriver både utmaningar och möjligheter med ägarskiften i de gröna näringarna. Du hittar den längts ner på den här sidan.

LRF bevakar också skattefrågorna kopplat till ägarskiften som i de flesta fall ganska fördelaktiga. Oftast sker beskattning enbart i inkomstslaget kapital. Vid generationsskiften av aktiebolag kvarstår dock problem med så kallade trädabolag där beskattning i vissa fall sker i inkomstslaget tjänst. LRF deltar i den statliga 3:12-utredningen och arbetar där för att beskattningen i dessa fall ska likställas med situationen där ägarskiftet sker till extern part. 

Den som vill gå vidare och få rådgivning kopplat till ägarskifte, läs mer på Ludvig & Cos webbplats om ägarskifte i aktiebolag och om generationsskifte. Ludvig & Co ordnar också fysiska träffar på Temat Gården byter ägare. 

Programmet Skifta Rikt ger blivande företagare lantbruk kunskap och insikter i hur man leder sig själv och andra till ett framgångsrikt och modernt företag i de gröna näringarna.

Till sidomenyn

LRF Ungdomen

4 personer från LRF Ungdomen

LRF Ungdomen är engagerad i frågan om ägarskifte och genomför en undersökning bland unga lantbrukare för att få mer underlag för hur man ska gå vidare med arbetet kring föryngringen och säkrandet av ett framtida lantbruk i Sverige. 

LRF Ungdomen
4 personer från LRF Ungdomen
Till sidomenyn

LRF-tips om kapitalförsörjning

Affärsplanen är ditt viktigaste redskap i arbetet med företagets finansiering. I affärsplanen konkretiserar du företagets nuläge och din bedömning av företagets framtidsutsikter. Finansiärer utgår från affärsplanen vid bedömningen om han eller hon vill medverka finansiellt. Kanske är finansiären redan engagerad i ditt företag och då handlar bedömningen om det är intressant med ett utökat engagemang. 

Om du ska ta över en gård eller expandera din verksamhet kan det vara intressant att överväga affärsmodeller som leder till lägre finansiell risk och som har potential till ett successivt övertagande av företaget i takt med en positiv lönsamhetsutveckling. I guiden Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag listas tips och exempel på olika affärs- och finansieringslösningar samt vad du bör tänka på när du väljer finansieringstyp. 

Finansiering kan ske med eget kapital, externt kapital eller en mix av båda. Det finns både för- och nackdelar med de olika finansieringskällorna beroende på var företaget befinner sig samt ska framåt.  

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företag...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företag...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Vanliga frågor och svar om ägarskifte

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn