Om svensk hästnäring

Hästnäringen har stor potential och bidrar med viktiga värden till samhället. Men det finns också utmaningar.  Som i många andra branscher har omvärldsfaktorer under de senaste åren drivit på kostnaderna och kraftigt påverkat förutsättningarna att driva hästverksamhet.  

LRF ser hästen som en given och naturlig del av det gröna näringslivet och arbetar för att hästföretagarna ska få bästa möjliga förutsättningar. Hästföretagen behöver ha samma möjligheter som andra animaliebaserade verksamheter, såväl när det gäller gemensamma jordbrukspolitiken som när det gäller regelverk som har betydelse för att driva och utveckla hästverksamheten. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

LRF vill se ett stärkt hästföretagande

Hästföretagandet behöver generellt få en tydligare roll och bättre förutsättningar inom flera områden. Det finns ett antal regelverk och även tillämpning av desamma, som skulle behöva förändras för att hästverksamma ska kunna driva och utveckla sina företag på ett mer effektivt sätt. 

Hästföretagare ska få samma förutsättningar som andra företagare inom de gröna näringarna, exempelvis gällande bygglovsbestämmelser, skattefrågor och i den gemensamma jordbrukspolitiken. Här vill LRF se en rimlig tillämpning. 

LRF vill även se bättre tillgänglighet till exempelvis veterinärer, rådgivningsinsatser, projektstöd och företagsutvecklingsstöd för hästnäringen.   

Gällande miljö och hållbarhet vill LRF i samverkan mellan stat och näring fullfölja förslagen i hästnäringens gemensamma remissyttrande på övergödningsutredningen genom en riktad hästsatsning på det miljömässiga området. 

Till sidomenyn

Detta gör LRF för att stärka hästföretagandet 

Målet med LRFs verksamhet inom häst är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. LRF arbetar med påverkansarbete, företagsutveckling och opinionsbildning inom ett antal olika områden och bidrar till målsättningarna för såväl LRF Häst och Nationell strategi för hästföretagande, som LRFs prioriterade mål om att fler ska se de gröna näringarna som en framtidsbransch. 

  • LRF arbetar för regelförenklingar som behövs på flera områden för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt hästföretagande. Exempelvis har LRF tillsammans med resten av hästnäringen lyckats förändra Konsumentköplagen så att den ger köparen ett utökat undersökningsansvar och säljaren möjlighet att avtala bort den omvända bevisbördan, säkerställt att Gårdsstödet är tillgängligt att söka vid brukandet av mark med häst, att ridning och körning räknas som avdragsgill friskvård och att jordbruksundantaget i strandskyddet gäller även för vissa hästverksamheter.
  • LRF erbjuder tillsammans med samarbetspartners företagsutvecklingsinsatser som syftar till en bättre lönsamhet och attraktionskraft för hästföretagare. Läs mer om verksamheten här  (LRF Häst)
  • LRF arbetar med opinionsbildning för att synliggöra vikten av den svenska hästnäringen och dess stora samhällsekonomiska betydelse. Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar LRF med att sprida kunskap om vilka mervärden hästnäringen erbjuder och vad hästföretagandet betyder för öppna landskap, landsbygdsföretagande och jobb. 
Till sidomenyn

LRF Häst

LRF Häst är branschavdelning inom LRF som samlar hästnäringen för att gemensamt arbeta för hästföretagarnas förutsättningar. 

LRF Häst
Till sidomenyn

Vanliga frågor

Hästnäringen omsätter 32 miljarder kronor per år. LRF är en av initiativtagarna till ett verktyg som beskriver hästnäringen i siffror och som uppdateras regelbundet.

Läs mer här Hästnäringen i Sverige (hastnaringen-i-siffror.se) 

Knappt 360 000 hästar. Läs mer här Hästnäringen i Sverige (hastnaringen-i-siffror.se) 

Det finns en enorm bredd med hästverksamheter, några exempel är avel och uppfödning, träning och tävlingsverksamhet, inackorderingsstallar, ridskolor, utbildningar (för både häst och människa), entreprenadverksamhet (drivs ofta med brukshästar) och turistverksamhet.   

Till sidomenyn

Om den nya konsumentköplagen  

En ny Konsumentköplag trädde i kraft den 1 maj 2022. Den ger köparen ett utökat undersökningsansvar och säljaren möjlighet att avtala bort den omvända bevisbördan. Framgången är ett resultat av ett stämmouppdrag till LRFs riksförbundsstämma 2014 och ett intensivt påverkansarbete från LRFs sida - både på Brysselnivå och därefter på nationell nivå.  

Tips från C-G Leissner på advokatfirman Carat, som suttit med i en LRF-samordnad expertgrupp och påverkat den nya lagtexten: 

  • Kraven på köparen har stigit. Köparen måste själv göra en undersökning av hästen som ska förvärvas. Utöver vad lagtexten säger bör köparen kräva att säljaren redogör för allt han känner till om hästen, samt även tala med tidigare ägare, behandlande veterinärer och försäkringsbolag. Detta kräver medgivande från säljaren, men ska inte hindra köparen utan denne bör insistera. Säljaren i sin tur ska utnyttja möjligheten att avtala bort den omvända bevisbördan. Detta kan vara prispåverkande men är sannolikt av godo i det långa loppet. 

Till sidomenyn Till sidomenyn