Omsättning och tillväxt för svenska livsmedelsråvaror

Prognos och helårsrapport

LRF har som strategiskt mål att värdet av svensk livsmedelsproduktion ska öka med tre procent per år. Varje halvår görs en prognos för innevarande år, som sedan kompletteras med en helårsrapport.

Priserna för såväl produktionsmedel som livsmedelsråvaror har stigit kraftigt 2022. Jordbruksverkets prisindex visar att det i genomsnitt har varit reala prisökningar med drygt 18 procent både för jordbruksproduk­ter och för jordbrukets insatsvaror i Sverige. Denna rapport handlar främst om intäktssidan och då medför de högre priserna en kraftig real tillväxt, men en stor del av den reala tillväxten i sektorn äts upp av prisökningar på insatsvaror.

Volymen ökade med 3 procent under året och det främst till följd av högre skörd. Huvuddelen av tillväxten är alltså kopplad till högre priset. 

Den länsvisa uppföljningen av livsmedelsstrategin görs årligen och uppdateras när statistik blivit tillgänglig från Jordbruksverket. För ovanligare verksamheter i ett län kan statistiken bli missvisande, eftersom små ändringar leder till stora procentuella ändringar.