Under 2021 hade LRF forskning och innovation som ett prioriterat område och fick in över 300 inspel kring frågor som kräver utveckling och gör skillnad på gårdsnivå från medlemmarna.

300 forskningsförslag

Det finns en stor viljan att utveckla det gröna näringslivet. Om dessa behov tas om hand genom forskning och innovation till praktiskt tillämpbara resultat, kan resultaten omsättas i praktiken, och företagen kan komma vidare i utvecklingen för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Medlemmarnas önskningar och behov har grupperats i olika kunskapsområden, missioner, som behöver utvecklas genom forskning och innovation.

Marknad

Med delområdena affärsmodeller och lönsamhet för småskalig produktion, lantbruket som energiproducent, forskning om fossilfri produktion, nya säljkanaler och distributionssätt och efterfrågan och export. 

Innovation

Där ingår ny teknik – digitalisering och automatisering, jordhälsa, klimat- och ekosystemtjänster, hållbar djurskötsel och växter – nya egenskaper och förädling.

Social hållbarhet

Med nya affärsmodeller, attraktionskraft, socialt goda förutsättningar och god djuromsorg.

Ekonomisk hållbarhet

Där man identifierat områden som modeller att stimulera och mäta kolinlagring, primärproducentens andel av den ekonomiska kakan, nytänkande odlingsförsök, maximera arealernas potential, minimera viltskador och klimatanpassning av skogsbruket.

Miljömässig hållbarhet

Där hittar man fasa ut fossil energi i livsmedelskedjan, kolinlagring och jordhälsa, klimatanpassning och insatser för biologisk mångfald, resurseffektivisering och slutna kretslopp för ökad produktion, systemperspektiv på miljöpåverkan och nyttjande av jordbruksmark som värdefull resurs och friska djur och hög produktivitet i djurhållningen.

För att målen i den nationella livsmedelsstrategin och LRFs strategiska mål ska uppnås krävs att det bedrivs forskning och innovationsarbete inom frågor som berör det gröna näringslivet – och att resultaten omsätts i verkligheten.

LRFs forsknings- och innovationsagenda från 2021