Stora samhällsutmaningar

Vi står framför stora samhällsutmaningar. Svaret på många av dessa ligger inom skogen, lantbruket och en levande landsbygd. För att finna dessa svar krävs forskning och innovation, som kan omsättas och utvecklas av hållbara och konkurrenskraftiga företag. För att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig kunskapsnation och driva den hållbara omställningen, måste både befintliga kunskaper och drivkrafter tas tillvara - liksom investeringar i nya kunskaper och innovationer göras.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

LRF vill se en mer behovsanpassad forskning och innovation

Om mer pengar satsas på forskning och innovationer med tydligare koppling till de faktiska behovsägarna – företagarna inom det gröna näringslivet – tas potentialen tillvara att få utväxling på gården där verksamheten finns, samtidigt som det stärker konkurrenskraften i företagen. 

För att möta framtida utmaningar och för att utveckla det gröna näringslivet så bör det bedrivas forskning och innovationsarbete på både nationell och regional nivå. Det måste koordineras så att dubbelarbete inte uppstår. Testverksamhet, i demonstrationsanläggningar och testbäddar, ska ske över hela landet eftersom förutsättningarna för det gröna näringslivet varierar i landet och arbetet behöver ske nära företagarna. För att innovationer ska komma till stånd behövs följande grundförutsättningar: Ett öppet, tillåtande och uppmuntrande klimat; grundläggande lönsamhet samt frihet från detaljstyrande regler. 

Till sidomenyn

Forsknings- och innovationsförslag

LRF vill se en större resurstilldelning till företagsnära forskning och innovation och tycker att en större andel av det forsknings- och innovationsarbete som bedrivs ska utgå från våra medlemmars behov, i syfte att skapa hållbara och lönsamma företag. LRF har därför samlat forsknings- och innovationsförslag i en agenda. 

Här kan du läsa mer om forsknings- och innovationsförslag från medlemmar samt ladda ner den agenda som skapats utifrån dessa.

Utöver de forsknings- och innovationsbehov som framkommer i agendan, behövs även rätt förutsättningar för att få full utväxling på forskningsresultat och innovationsarbete. Ett tungt vägande kriterium för att få finansiering måste vara samverkan med intressenter samt kommunikation av resultat. Forskning får inte stanna i skrivbordslådan. Forskning behöver formuleras och bedrivas nära behovsägarna, för att säkerställa relevans och kunskapsspridning. För att stimulera samverkan mellan akademi och behovsägare, behöver samverkan med näringslivet få ett ökat meriteringsvärde för forskare. Detta skulle även öka möjligheterna för personer som önskar röra sig mellan akademi och näringsliv. 

Till sidomenyn

LRF Ventures

LRF Ventures är en engagerad investerare med rötter i jord och skog som drivs av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. LRF Ventures är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå LRFs strategiska mål och hållbarhetsmål samt för att generera avkastning som finansierar LRFs medlemsnära verksamhet. Här kan LRF Ventures bidra med kapital, relevant expertis och nätverk. 

LRF Ventures
Till sidomenyn

Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan, bland annat LRF, samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Sweden Food Arena
Till sidomenyn
Till sidomenyn