Ett betydande antal arbetstagare inom den svenska jord- och skogsbrukssektorn kommer från länder utanför EU. Många har omfattande erfarenhet från arbete inom dessa områden. Att rekrytera tillräckligt med arbetskraft med rätt kompetens i Sverige är ofta svårt.

Till sidomenyn

Behovet av arbetskraft

Brukande av jord och skog är nyckeln till ett hållbart samhälle och vår förmåga att producera livsmedel är en kritisk del av Sveriges totalförsvar. Behovet av arbetskraft inom trädgårds- och skogssektorerna är omfattande, särskilt under säsongstoppar. Djurhållningen kräver välutbildade och erfarna personer året runt.

Till sidomenyn

Utredningen om skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Den 15 februari 2024 tog migrationsminister Maria Malmer Stenergard emot utredningen om skärpta villkor för arbetskraftsinvandring.

Utredning föreslår nya skärpta regler för arbetskraftsinvandring - Regeringen.se 

Till sidomenyn

Vad tycker LRF? 

 • LRF välkomnar därför utredningens förslag om att utöka tillståndet för säsongsarbetskraft från 6 till 9 månader under en tolvmånadersperiod. En förlängning gör det möjligt för företagen att behålla erfaren personal inom bland annat olika delar av trädgårdsproduktion under hela säsongen. 
   
 • Utredaren föreslår även ett krav på lägsta lön om 34 200 kr för att beviljas arbetstillstånd, men yrken vars behov inte kan tillgodoses med inhemsk arbetskraft kan undantas, regionalt eller nationellt. För de yrken som undantas ska lönen i stället uppgå till den lägsta månadslön som följer av till exempel praxis från branschen. 
   
  LRF anser att yrken inom de gröna näringarna tillhör dem som behöver ett undantag från det föreslagna lönekravet om 34 200 kr – en nivå som överstiger de kollektivavtalsenliga lönerna med omkring 30 procent. 
   

 • Bedömningen av vilka yrken som bör undantas ska göras årligen av Migrationsverket med stöd från Arbetsförmedlingen, som därefter lämnar ett förslag till regeringen. Berörda aktörer såsom sammanslutningar av arbetsgivare ska ges möjlighet att yttra sig. LRF befarar dock att det kommer vara svårt för myndigheterna att bilda sig en uppfattning om de gröna näringarnas samlade behov och förfarandet gör det oförutsebart för företagen vad som gäller på sikt.  

Förslaget ska ut på remiss under våren och LRF kommer att lämna synpunkter.