"Vi kommer att uppmana den nya kommissionen att utvärdera den gröna givens inverkan på jordbrukssektorn för att se hur EU kan minska regelbördan och öka livsmedelsproduktionen nästa mandatperiod."

Vad väljer du, Beatrice?

Beatrice Timgren (SD)

Bryssel eller Strasbourg?  
Musslor eller våfflor?           
Champagne eller Trappist?  
Nattmangling eller frukostmöte?  
Flyg eller nattåg?

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den?

Potatis, den är användbar på så många sätt i så många olika former, dessutom billigt, nyttigt och otroligt gott!

Beatrice Timgren (SD)

Beatrice Timgren svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

Vi behöver göra europeiskt jordbruk lönsamt, det behöver finnas en framtid i branschen som gör att befintliga bönder vill fortsätta med den så viktiga livsmedelsproduktionen men det behöver också finnas en framtidstro som gör att unga människor vill arbeta inom jordbruket. För att komma hit behöver vi titta på regelförenklingar, minska på byråkratin samtidigt som vi garanterar ett starkt djurskydd och produktionsmetoder som är långsiktigt hållbara. Det är en svår balansgång men från politiskt håll behöver vi lyssna in böndernas behov, ingen kan verksamheten och förutsättningarna bättre än bönderna själva.

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

I Sverige har vi en lång skogsbrukstradition och när det gäller skog finns det oerhört mycket nationell kompetens både inom akademin men också hos de drygt 300 000 personer som är skogsägare. Vi vill värna äganderätten och möjligheten att bruka sin skog och vi tror att en ökad användning av produkter med sitt ursprung i skogen är en viktig faktor avseende att ställa om samhället till fossilfritt. Skogen är en grundpelare i svensk ekonomi och vi ser stora världen i att fortsätta bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk där vi med svensk skogsråvara, kunskap och innovation är med och bidrar till ett grönare Europa. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Inte minst i norra Sverige är skogen en viktig del av lantbrukets ekonomi, därför är det angeläget att den som drabbas av avverkningsstopp omedelbart får skälig ersättning. Skyddande av natur är inte något som ska drabba enskilda. Vi tror att vi behöver skapa en lönsam jordbrukssektor där man inte behöver fundera på om man har råd att betala lånen är avgörande för att främja insatser som kanske är lite dyrare eller lite krångligare men positiva för den biologiska mångfalden. Vi ser också att det är viktigt att värna även småskaliga jordbruk med mindre boskapsbesättningar som kan hjälpa till att hålla mindre hagmarker och åkrar i bruk.

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Tyvärr har jordbrukarnas bekymmer i stor utsträckning ignorerats i Bryssel, då gröna given (Green Deal) snarare fokuserar på att uppnå EU:s höga klimatmål än att sätta jordbrukarnas intressen i centrum för jordbrukslagstiftningen. Istället för att införa ytterligare byråkratiska regler för våra jordbrukare vill vi skydda dem från begränsningar och regler från EU. Vi motsätter oss de många centralistiska målen, vilka ofta saknar ordentlig utvärdering och genomförbarhetsstudier.
Specifikt så kommer vi att blockera, avskaffa eller driva på för omförhandling av pågående ärenden, såsom direktivet om industriutsläpp, lagen om återställande av natur, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall och de nya klimatmålen för 2040.

Dessa bygger på centralistiska  från-ovan-strategier, som leder till en försämrad konkurrenskraft, ökade kostnader och administrativa bördor för våra jordbrukare. Vi kommer att uppmana den nya kommissionen att utvärdera den gröna givens inverkan på jordbrukssektorn för att se hur EU kan minska regelbördan och öka livsmedelsproduktionen nästa mandatperiod.

Läs de andra kandidaternas svar här
Senast uppdaterad: 2024-03-11