Ett starkt europeiskt samarbete

Under de senaste åren har allt fler politiska förslag lagts fram på EU-nivå som berör jordbruket och skogen, antingen direkt eller indirekt. LRF strävar efter att påverka dessa och stödjer starkt europeiskt samarbete för välstånd, demokrati och landsbygdsutveckling i Europa. EU spelar en viktig roll för företagsamhet i Sverige och hela unionen.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Inte långt mellan gården och Bryssel

Bryssel kan känna avlägset på gårdsplanen, men mycket av det som händer där påverkar vardagen i det gröna näringslivet.

EU representerar fred, samförstånd och en dynamisk marknad som i teorin erbjuder LRFs medlemmar tillgång till 500 miljoner konsumenter. Det öppnar dörren till omfattande möjligheter. För att säkerställa effektiviteten i denna stora marknad, är det nödvändigt med enhetliga regler och en gemensam politik. Det avgörande för att skapa och upprätthålla likvärdiga konkurrensvillkor för alla aktörer.

LRFs Brysselkontor spelar en viktig roll för Sveriges gröna näringsliv. Närvaron i Bryssel ger direkt tillgång till primära informationskällor och kunskap. Det innebär även att anamma ”EU-tänket” och hantera frågor ur rätt perspektiv och agera vid rätt tidpunkt samt ha förmågan att utnyttja informella och personliga nätverk är central i det nätverksbaserade arbetet i Bryssel.

Det är avgörande att LRF är aktiv på EU-nivå och inte enbart förlitar sig på svenska politikers engagemang för det gröna näringslivets frågor. I Sverige är det viktigt att påverka tolkningen och tillämpningen av EU-regler. EUs framtid formas av våra gemensamma ansträngningar och beslut.

Så arbetar LRF

Sedan 1989 har LRF ett kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Redan då insåg LRF att besluten i EU skulle få konsekvenser för svenskt lantbruk.

Läs mer
Till sidomenyn

Frågor och svar

Utifrån de mycket olika förutsättningar skogen har i de olika EU-länderna anser LRF att det är viktigt att slå vakt om det nationella ansvaret att styra över skogsresursen.  

EUs skogsstrategi 2030, som presenterades i juli 2021, tar inte tillräcklig hänsyn till de stora skillnaderna i skogstillgång och skogsskötselmetoder inom EU. Strategin lägger fram enhetliga förslag gällande skogens artssammansättning och avverkningsmetoder.

Det är därför kritiskt att svenska politiker agerar både i Bryssel och nationellt för att undvika överdriven detaljreglering och värna om nationellt självbestämmande i skogsrelaterade frågor.

Vid implementering av internationella åtaganden bör Sverige fokusera på regelförenkling och beakta konsekvenserna för den svenska konkurrenskraften.

Inom EU arbetar cirka 22 miljoner människor i jordbrukssektorn, vilken tillsammans med livsmedelssektorn utgör ungefär 3,6 procent av unionens totala BNP. Jordbruksarealen i EU täckte över 38 procent av landytan 2016, med en årlig produktion av cirka 300 miljoner ton spannmål och 40 miljoner ton kött.

LRF eftersträvar en långsiktig och gemensam jordbrukspolitik för hela EU. För att hantera framtida utmaningar inom konkurrenskraft, klimat, energiomställning och miljö, är det avgörande med en gemensam budget som stödjer investeringar, skapar jobb på landsbygden och stärker svensk konkurrenskraft. En central del i denna politik är behovet av enkla och förutsägbara regler samt en sammanhållen och tydlig struktur.

CAP - den gemensamma jordbrukspolitiken

Vid sidan av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) finns idag EUs gröna giv, med en målsättning om att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Denna policy ska integreras i alla EUs politikområden, inklusive jordbruket.

Nyckelstrategier som Från jord till bord och Fit for 55-klimatpaket, samt EUs strategi för biologisk mångfald, är centrala och påverkar direkt jord- och skogsbruket förmåga att producera livsmedel, biomassa och andra för samhället viktiga produkter.

LRF stödjer helhjärtat dessa mål och ser EUs lantbrukare som avgörande för den gröna omställningen. Samtidigt måste även sociala och ekonomiska förutsättningar finnas på plats, för att den gröna omställningen ska gå att genomföra. LRF arbetar tätt ihop med andra aktörer för att påverka EUs beslutsfattare så att förslag inte hindrar vår förmåga att fortsatt leverera på alla tre pelare av hållbarhet.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Läs mer

Till sidomenyn

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Anna Ek

Näringspolitisk rådgivare

Telefon:

+32 471 78 14 01

E-post:

anna.ek@lrf.se

Ingrid Rydberg

Kontorschef

Telefon:

+32 475 44 56 73

E-post:

ingrid.rydberg@lrf.se

Nicklas Lindström

Näringspolitisk rådgivare

Telefon:

+32 473 66 08 30

E-post:

nicklas.lindstrom@lrf.se

Kristin Larsen

Kontorsadministratör

Telefon:

+32 478 80 98 22

E-post:

kristin.larsen@lrf.se

Adress till kontoret

Rue de Trèves 61, 1040 Bryssel, Belgien

Telefon:

+32 280 06 64
Till sidomenyn