Det gör LRF för att bidra till ökad miljö- och klimatnytta

Raps
  • I LRFs Reformagenda har LRF presenterat en mängd konstruktiva förslag till politikerna som syftar till att förbättra villkoren för jord- och skogsföretagen inom miljö- och klimatområdet.  
  • LRF påverkar politiker för att uppdatera den fem år gamla parlamentariskt beslutade nationella livsmedelsstrategin för att aktualisera förändrade förutsättningar för produktionen (länk livsmedelsstrategin) 

  • LRF har satt ett mål och en färdplan för hur svenskt lantbruk ska bli fossilfritt till 2030 tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. (länk Färdplan Fossilfritt) 

  • Deltar i regeringens samverkansprogram för biobaserad och cirkulär ekonomi och skapar allianser med andra starka aktörer bl. a. genom forskningsprogrammet Bioinnovation och med forskningsinstitutet RISE.  

  • Följer och ger inspel till utvecklingen av EUs gemensamma klimatpaket Fit for 55 med syftet att halvera EUs koldioxidutsläpp till 2055. 

  • Har löpande kontakt med politiker och beslutsfattare för att erbjuda kunskap och perspektiv på hur regelverk, tillämpningar och implementering av direktiv utformas på bästa sätt för att svenskt jord- och skogsbruk ska kunna skapa ännu mer miljö- och klimatnytta och samtidigt vara konkurrenskraftigt. Det kan handla om remissvar, möten, seminarier och gårdsbesök med syfte att lyfta möjligheter och problem i praktiken – från lokal- till EU-nivå.  

  • Sprider kunskap kring det gröna näringslivets utmaningar och möjligheter att bidra i miljö- och klimatarbetet. Arbetet bedrivs på alla fronter; politiskt, marknadsmässigt och inom forskning och innovation. 

  • Berättar om fördelarna med att köpa svenska livsmedel och produkter både till konsumenter och politiker. 

  • Erbjuder kompetensutveckling, rådgivning och analys i samarbete med andra relevanta aktörer för att öka resurseffektiviteten, digitaliseringen och användning av ny teknik, för snabb överföring av ny kunskap och teknikutveckling på gårdsnivå. 

  • Investerar i företag som erbjuder intressanta produkter och tjänster som minskar jord- och skogsbrukets miljö- och klimatpåverkan genom LRF Invest.