Sveriges bönder har länge arbetat med att få ner både klimat- och miljöpåverkan genom ny kunskap, effektivt brukande, bra rådgivning och tydliga regler.

En hållbar matproduktion

Svensk matproduktion är bland världens mest hållbara. Betyder det noll klimatpåverkan? Tyvärr inte eftersom i princip all mänsklig aktivitet  påverkar klimatet. Däremot har Sveriges bönder arbetat länge med att få ner både klimat- och miljöpåverkan genom ny kunskap, effektivt brukande, bra rådgivning och tydliga regler. Framför allt vad gäller klimatutsläppen från djuruppfödning - till mjölk och kött - är det stora skillnader mellan Sverige och andra länder.

Lantbrukets bidrag till en hållbar framtid

När bonden odlar det som ska bli mat åt människor och djur är det naturens egna processer som är motorn. Det svenska lantbruket arbetar genom att stötta och förstärka dessa processer på ett hållbart sätt. Många bönder äger också skog som kan bli förnybar energi och nya material utöver virke och pappersmassa. 

Alla är bondens kund

Maten som bonden tar fram är till för dig och mig. Samma sak med virket, det förnybara drivmedlet till bilen och de förnybara textilierna från skogen.

Fossilfritt

Svenskt lantbruk arbetar aktivt för att minska de fossila utsläppen. Allt fler använder fossilfria och förnybara drivmedel som exempelvis HVO och tallolja till sina jordbruksmaskiner och allt fler sätter solenergipaneler på ekonomibyggnadernas stora tak. Många lantbrukare både producerar och använder förnybar energi. Spannmål kan användas för att framställa etanol. Energiskog kan användas för att producera värme. Produkter som halm och stallgödsel kan användas som bränsle och för framställning av biogas.

Kunskap

Jordbrukaren har stora möjligheter att minska sitt eget företags påverkan på klimatet genom att använda sin mark och sina resurser på ett planerat, hållbart, klokt och effektivt sätt. Det minskar växtnäringsläckaget och klimatgaserna och binder kol i marken. Samma sak gäller oavsett om metoden kallas konventionell eller ekologisk.

Teknik

Lantbruket blir mer och mer högteknologiskt och exakt. Tekniken övervakar, känner av, signalerar och styr. Det hjälper bonden att planera och göra rätt sak i rätt tid. Till exempel minskar risken för övergödning genom att teknik i traktorer och drönare ser till att gödsel bara sprids exakt där det behövs och gör nytta.  

Skogen

De allra flesta bönder äger också skog. I mer än 100 år står skogen där för promenad och bärplockning och som kolbindare för att sen ersättas av nya träd som forsätter binda kol. När skogen huggs ner blir den till förnybara produkter i form av virke, papper, värme, nya material eller drivmedel. Genom att ersätta fossila källor avlastar skogen atmosfären från stora mängder av koldioxid.

Vatten 

Sveriges bönder har successivt minskat användningen av vatten. I dag står svenskt jordbruk för endast 3 procent av den totala vattenanvändningen i landet. Det beror på att hårt arbete för att minska förbrukningen genom att investera i bevattningsdammar, dränering och slingrande vattendrag i landskapet för att kunna ta hand om snösmältning och regnvatten. Internationellt står lantbruket genomsnittligt för 70 procent av ländernas vattenförbrukning.

Vi har det land vi har

Jord, sol och odlingssäsong sätter ramen för vad vi kan producera var. God tillgång till mark, fina betesmarker, gott om vatten, egen foderproduktion och långa kalla vintrar i stora delar av landet är några av landets fördelar. 

Allt kan inte odlas i Sverige och allt som odlas i Sverige kan inte odlas överallt i landet. Det kan beror på att jorden inte passar växten eller att odlingssäsongen är för kort. Bönor kan till exempel inte odlas överallt. 

Saker som gör svenskproducerad mat klimatsmart

 • Varsamt och hållbart brukande, som stor andel bevuxen yta åkermark, reducerad plöjning, växelgrödor och kantzoner
 • Ställer om fordon till fossilfritt
 • Egen produktion av förnybar energi på gårdarna
 • Korna går ute och betar
 • Betande djur bidrar till biologisk mångfald
 • Regnvatten räcker gott för att gräs ska växa
 • Stor andel svenskproducerat protein istället för soja
 • Förebyggande djuromsorg ger friska djur
 • Lägst användning av antibiotika i EU
 • Endast hållbarhetscertifierad soja

Lantbrukets bidrag till ett fossilfritt samhälle

 • Producerar förnybar solenergi genom solpaneler på gården
 • Producerar biodrivmedel, biogas, pellets och briketter från skogsbruk
 • Ställer om till fossilfritt bränsle och fossilfri värme på gården