LRFs utgångspunkt är att bredbandet ska vara lika bra på landet som i stan. Både fast och mobilt bredband är en förutsättning för att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden.

Ett robust och långsiktigt hållbart nät kräver också en bra dialog och ett bra markavtal mellan nätägare och markägaren.  

För att möjligheterna till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion i jord- och skogsbruket ska realiseras, behöver bredbandsutbyggnaden gå snabbare, samtidigt som framtida tillgänglighet till 5G på landsbygden måste säkerställas.  

Utan stabil och industrimässig uppkoppling i landsbygdsmiljö och säkra system kommer lantbrukare inte heller att investera i ny teknik. Infrastrukturen är en grundbult i möjligheten att stärka svenska lantbrukare och landsbygden. 

Så här vill LRF att landsbygden ska bli bättre uppkopplad 

Modellen för fördelningen av bredbandsstödet bör utvecklas samtidigt som bredbandsstödet förstärks, så att målet om att alla medborgare ska ha tillgång till bredband 2025 nås. Den yttersta glesbygden måste få möjligheter till finansieringsstöd till bredbandsutbyggnad, trots att de har lägst möjlighet att få till utbyggnad på marknadsmässiga villkor.  

Mobil uppkoppling av god kvalitet bör enligt LRF finnas i hela landet. Det handlar om att kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. LRF vill att utbyggnaden av 5G säkerställs utanför städerna, det är av största vikt för att stärka företagens konkurrenskraft i hela Sverige.  

Det här gör LRF för bättre tillgång till bredband och mobiluppkoppling på landsbygden 

Genom näringspolitiskt arbete och opinionsbildning verkar LRF för att regeringens bredbandsmål om att alla medborgare ska ha tillgång till bredband 2025 nås. LRF arbetar även för att så stor andel som möjligt av det nationella bredbandsstödet ska tillfalla landsbygden.   

LRF står tillsammans med Hela Sverige ska leva, Coompanion och Svenska Stadsnätsföreningen bakom Byanätsforum som är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige.    

LRF initierade behovet av avtal på fibermarknaden och kan rekommendera de mallar för markavtal mellan markägare och nätägare som tagits fram av Ludvig & Co. Tillgången till mark är förutsättningen för att fibernät ska kunna byggas. Det är viktigt att villkoren i dessa avtal är så bra som möjligt för markägaren. Avtal finns med Telia och IP-Only som är de stora nätbyggarna i landet.

 LRF bevakar utvecklingen, har dialog med mobiloperatörer och informerar medlemmar om utvecklingen i teknikskiftet från koppar, 2G- och 3G-näten till 4G- och 5G-näten.