EU jobbar för ett klimatneutralt samhälle år 2050. I förslaget till strategi har det aktiva klimatvänliga jord- och skogsbruket en nyckelroll i att producera livsmedel, energi och biomassa.

Till sidomenyn

Flexibilitet, frivillighet och lokal anpassning nödvändigt för en hållbar framtid

Vi har 27 skördar kvar till 2050. Den gröna omställningen måste fortsätta. Målen bör ligga fast, men det behövs en större flexibilitet i genomförandet. Det ska i större utsträckning bygga på frivillighet och lokal anpassning. Klimatkatastrofer och dess effekter på livsmedelsproduktionen och landsbygdsområden har den senaste tiden visat att vi inte är tillräckligt rustade. Om inget växer på grund av torka, eller om marker ligger under vatten, kan vi varken binda kol, producera förnybara produkter, livsmedel eller biologisk mångfald. Ett ökat fokus behövs på åtgärder för klimatanpassning.

Till sidomenyn

Det här vill LRF med EUs klimatarbete:

  • Inrätta en särskild klimatanpassningsfond, utöver jordbruksbudgeten, för torka, översvämningar, stormar, bränder och annat extremväder.

  • Sätt fokus på klimatanpassning med ökade utbildningsinsatser, fler rådgivare och digitala verktyg för prognoser. Öronmärk medel för investeringar som ökar den långsiktiga motståndskraften på gårdsnivå.

  • Prioritera klimatåtgärder i EUs olika lagförslag för klimatet, som gör att vi bryter fossilberoende, ersätter med förnybart, lagrar in kol, minskar utsläpp och ökar motståndskraft och produktivitet.

  • Förenkla alla miljö- och klimatregler så att de som ska utföra jobbet stimuleras och väljer att satsa på jord- och skogsbruk.

  • Satsa på åtgärder för att öka kolinlagring baserat på ökad tillväxt, lokala förutsättningar och frivilliga system där marknaden betalar. Gräsmarker, beten och aktivt skogsbruk står för stor del av kolinlagringen.

  • Ta fram system för att cirkulera, återanvända och återvinna fler produkter, material och råvara.
Till sidomenyn