Om du importerar eller transporterar grovfoder eller halm långa sträckor är det viktigt att tänka på att det kan medföra risker i form av spridning av smittsamma sjukdomar och oönskade ogräs. Följande är viktigt att tänka på:

Till sidomenyn

Praktiska förutsättningar

Du måste vara registrerad primärproducent/foderföretagare för att föra in foder från utlandet och fodret måste komma från en EU-registrerad foderanläggning. Ska du distribuera foder till andra än dig själv måste du dessutom vara registrerad foderleverantör. Även transport av foder omfattas av regelverk och kräver registrerade transportörer. På Jordbruksverket webbplats finns information om risker och åtgärder samt praktiska hänvisningar till vilka regelverk och registreringar som gäller.

Jordbruksverket
Till sidomenyn

Smittorisker

Import av foder kan utgöra en risk för smittspridning av afrikansk svinpest och även andra sjukdomar hos lantbrukets djur och häst. Denna smittrisk bedöms som låg under förutsättning att fodret håller hög kvalité och är lagrat/torkat under en tillräckligt lång tid.

Till sidomenyn

Råd vid import av foder

  • Välj bort foder som är producerade i områden med känd förekomst av afrikansk svinpest. Balar av sämre kvalité från dessa områden kan utgöra en smittrisk.
  • Köp eller fodra inte med balar som är trasiga eller dåligt plastade, eller där mögel eller jord förekommer i fodret. Sådant indikerar på brister i hantering och lagring, tex att fodret inte ensilerats eller torkats tillräckligt väl vilket i sin tur ger ökad risk för att smittor ska kunna överleva i fodret.
  • Använd inte grovfoder eller halm utan att det lagrats minst två 
    månader efter att det skördats. Om man importerar foder från länder utanför EU är sådan lagringstid ett krav. Dessutom krävs då veterinär gränskontroll av fodret.
  • Anmäl förekomst av djurdelar som inte kan uteslutas vara rester från vildsvin till Jordbruksverket. Anmälan ska göras till enheten för CITES, foder och djurprodukter.
Till sidomenyn

Spridning av oönskade växtarter

Risken för att fodermaterial kan föra med sig ogräs är störst för torra material som halm och hö. Ordentlig kompostering av foderspill, ströbäddar och stallgödsel är viktigt för att minska risken för att ogräsfrön ska överleva. Var noga med hur du hanterar kasserat foder eller balar. Detta gäller både importerat foder och foder som köps och säljs inom landet.

Läs gärna Ogräsbrevet för mer information
Nyhetsbrev om ogräs från växtskyddscentralerna - Jordbruksverket.se

Till sidomenyn

Påverkan av pyralider på känsliga grödor

Om du importerar grovfoder eller halm är det viktigt att du kontrollerar om leverantören använt ogräsmedel innehållande pyralider.

Risken är störst vid import av halm eftersom de flesta preparaten är godkända för användning i spannmål. I Sverige är endast Kinvara, Cliophar och Matrigon godkända för användning i slåttervall.

Om leverantören av grovfoder använt något medel innehållande pyralider, förmedla inte fast- eller djupströgödsel där du använt sådant grovfoder eller halm.

Läs gärna Ogräsbrev nr 6 för mer information
Nyhetsbrev om ogräs från växtskyddscentralerna - Jordbruksverket.se

Mer om pyralider