"Jag vill att svenskt skogs- och jordbruk ska kunna utvecklas under tydliga och rättvisa spelregler och med långsiktighet. Det är viktigt att vi fokuserar på rätt saker på EU-nivå och kommer med åtgärder som syftar till att komplettera det som redan fungerar väl i Sverige, inte motsatsen."

Vad väljer du, Jessica?

Jessica Polfjärd (M)

Bryssel eller Strasbourg?   
Musslor eller våfflor?
   
Champagne eller Trappist?
   
Nattmangling eller frukostmöte?
   
Flyg eller nattåg? 

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den? 

Ägg och potatis. Med det hemma kan man alltid äta sig mätt!

Jessica Polfjärd (M)

Jessica Polfjärd svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

I grunden behöver vi ett regelverk som premierar innovationer, satsningar på hållbart jordbruk och regelförenklingar. Det är därför viktigt att EU fokuserar på rätt saker och tar hänsyn till att varje medlemslands förutsättningar ser annorlunda ut och därför måste åtgärderna spegla dessa realiteter.  

Framförallt behöver vi ge jordbrukare rätt verktyg. För egen del skulle jag vilja framhäva arbetet jag gör som EU-parlamentets huvudförhandlare med att ta möjliggöra växtförädling i syfte att ge jordbrukare fler verktyg i sin verktygslåda. Med den här tekniken kan vi göra grödor mer motståndskraftiga mot exempelvis dåligt väder och sjukdomar. Det är något som i sin tur leder till mer hållbara och större skördar. På så sätt kan vi både göra jordbruket mer hållbart och öka konkurrenskraften. Dessutom kan vi fasa ut skadliga växtskyddsmedel i förmån för nya tekniker. 

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

Det är ingen hemlighet att Moderaterna och jag har varit djupt kritiska till den skogsstrategi som EU-kommissionen presenterade häromåret. Den kritik vi lyfte fram grundade sig dels i det faktum att strategin hade en ganska ensidig syn på skogen som kolsänka, men också i det att EU inte ska ha beslutsrätt över medlemsländernas skogar. En verkligt hållbar skogsstrategi skulle bygga på medlemsländernas rätt att själva styra sin skogspolitik, och ta avstamp i skogsägarnas förutsättningar att bruka sin skog.   

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

Det viktigaste är att rikta åtgärderna där de gör störst nytta. Varje initiativ och konkret åtgärd vi föreslår måste bygga på utvärderingar och ett tydligt mervärde, inte enbart sätta upp mål i sig för sakens skull. Vi har sett under den gångna mandatperioden hur exempelvis förslaget om en ny naturrestaurerings-lag inte tog de olika medlemsländernas vitt skilda förutsättningar i beaktande, eller hur EU-kommissionen ville introducera trubbiga krav om minskad användning av växtskyddsmedel. 

Vad som i stället behövs är ett kunskapsbaserat arbete om hur brukande och bevarande bäst kan samexistera. För att viktiga ekosystemtjänster ska kunna bevaras måste jord- och skogsbrukare vara med i ett tidigt stadium i arbetet kring dessa frågor. 

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Jag vill att svenskt skogs- och jordbruk ska kunna utvecklas under tydliga och rättvisa spelregler och med långsiktighet. Det är viktigt att vi fokuserar på rätt saker på EU-nivå och kommer med åtgärder som syftar till att komplettera det som redan fungerar väl i Sverige, inte motsatsen.

Läs de andra kandidaternas svar här
Senast uppdaterad: 2024-04-09