På Sveriges och EUs landsbygd finns basen för vår existens, mat- och energiproduktion. Jord- och skogsbruk bidrar både till ekonomi och sysselsättning och är grunden för hela vårt hållbara samhälle. Alla vinner på att den ekonomiska livskraften och motståndskraften för landsbygden stärks.

Till sidomenyn

Det här vill LRF för EUs landsbygd:

  • Underlätta generationsväxling så att jordbruket blir attraktivt. Finansiering och juridiska strukturer måste förenklas om unga ska våga satsa och föra mat- och energiproduktionen vidare.

  • Öka takten i jämställdhetsarbetet på EU-nivå. Fler kvinnor i EU måste få arvsrätt, tillgång till finansiell och juridisk jämställdhet för företagandet. Dessutom måste kvinnors roll synas tydligare i CAP.

  • Lägg en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten.

  • Utforma miljöåtgärder som involverar Europas skogsägare istället för att kontrollera dem. Det skapar variation och effektivt arbete för biologisk mångfald, samtidigt som vi får råvara till den gröna omställningen.

  • Upprätta en särskild infrastrukturplan för landsbygden inom EUs långsiktiga vision för landsbygden, där klimatinvesteringar, bredband och infrastruktursatsningar för en fossilfri lantbruksflotta är nödvändiga delar.
Till sidomenyn

EU behöver en trygg produktion av livsmedel och skogsråvara

Jord-, skogsbruk och djurhållning i Sverige och i EU är lika beroende av en stabil politisk och ekonomisk utveckling som allt annat näringsliv. Rysslands invasion av Ukraina har satt Sveriges och EUs matproduktion, energiförsörjning och skogens råvaruproduktion i en ny situation. Den livsmedels- och skogsproduktion EU har i fredstid, den har vi också i kristid. Den måste hållas igång, och öka.

Klimatförändringar kräver ny teknik och fossilfria produkter för att stärka EUs långsiktiga trygghet. Bönder och skogsägare är en stabiliserande kraft i en skakig omvärld. Idag finns mer än 11 miljoner bönder och 16 miljoner skogsägare i EU. 137 miljoner människor bor på EUs landsbygd. Vi måste kunna fortsätta att producera mat, trygga råvaruförsörjning från skogen, leverera biomassa och driva på den gröna omställningen. Inte bara i EU utan även globalt.

Till sidomenyn