"När röster nu höjs för att stoppa och rulla tillbaka EU-lagstiftning som skärper miljö-och klimatkraven inom lantbruket så drabbar det svenska lantbrukare som redan lever upp till högt ställda krav."

Vad väljer du, Karin?

Karin Karlsbro (MP)

Bryssel eller Strasbourg? (Vi borde så klart mötas på endast ett ställe.)
Musslor eller våfflor?
Champagne eller Trappist? Vatten, eller champagne, men allra helst äppelmust
Nattmangling eller frukostmöte?
Flyg eller nattåg? Nattåg om det fanns rimliga alternativ.

Vilken är din favoritprodukt från det svenska lantbruket och varför gillar du den?

Köper köttlåda direkt från gård i Roslagen. Helt oslagbart fint kött från kor som håller landskapet öppet och gör att ängarna fylls av en rik blomsterprakt.

 

Karin Karlsbro (MP)

Karin Karlsbro svarar på LRFs frågor om EU-politiken

Hur kan vi underlätta för Europas bönder att producera hållbara livsmedel och utföra åtgärder som gör verklig nytta för både klimat, miljö och produktivitet?

Jordbruket är en central näring för Sverige och EU och avgörande för vår matförsörjning. EU ska säkerställa att jordbruket lyckas med den gröna omställningen. Tack vare ny teknik kan genmodifierade grödor anpassa jordbruket till klimatförändringar samtidigt som behovet av miljöskadliga bekämpningsmedel minskas. Dagens regler för genmodifierade grödor, som är för restriktiva, behöver liberaliseras. Att utnyttja GMO-teknik är ett måste för att spara på jordens resurser och för att stärka jordbrukets motståndskraft.

Det ekologiska jordbruket behöver reformeras för att öka produktiviteten. Dagens ekologiska jordbruk innebär att större ytor än nödvändigt tas i bruk för att föda Europa. Det ger stor klimatpåverkan och ökar trycket mot ekosystemen i hela världen. 

I offentlig upphandling ska det kunna ställa kvalitetskrav som gör att svenska producenter ska kunna konkurrera med exempelvis god djurhållning och låg antibiotikaanvändning.

Liberalerna kommer även att driva på för att EU:s regelverk ändras så att det blir möjligt att bedriva forskning kring växtskyddsmedel. Mer träffsäkra växtskyddsmedel behöver utvecklas, växtskyddsmedel som gör det de ska och sedan snabbt bryts ner. Det ger både större skördar och är bra för miljön. 

Hur utvecklar vi en skogsstrategi som tar avstamp i alla hållbarhetdimensioner – ekonomi, miljö och den sociala aspekten? 

EU och Sverige behöver en skogspolitik där miljönyttan och äganderätten balanseras mot varandra. Skogens ekosystemtjänster som kolsänka och bevarande av biologisk mångfald är helt nödvändiga för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna och förhindra fortsatt förlust av biologisk mångfald. Markanvändningssektorn ska öka sin kolbindning och där är det den nationella politikens ansvar att se till att det sker på ett effektivt sätt. 

Liberalerna värnar samtidigt äganderätten, och vill därför att regleringen av kolsänkan i första hand ska ske inom den statliga skogsförvaltningen. På samma sätt, och av samma skäl, bör förvaltningen av den statliga skogen anpassas för att till största möjliga och nödvändiga del bidra till Sveriges åtaganden och förpliktelser, vad gäller målsättningar för biologisk mångfald och naturvärden, där måttstocken för måluppfyllelse är storleken på skyddad areal. 

Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är, tillsammans med en fortsatt hög allmän hänsyn, ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja ekonomiskt hållbart lantbruk och samtidigt bevara biologisk mångfald? 

EU-stöden till jordbruket behöver reformeras. Idag bygger en stor del av jordbrukets intäkter på produktionsstöd från EU, samtidigt som majoriteten av EU:s klimatskadliga subventioner kommer från den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Liberalerna vill att alla subventioner i EU och medlemsländerna som leder till klimat- och miljöförstöring ska fasas ut för att sedan avvecklas. De medel som frigörs genom avvecklingen av CAP bör istället gå till att främja primärproduktionens gröna omställning och jordbruksforskning, för att på så sätt komma Sveriges och Europas bönder till gagn. 

Jordbruket bidrar med en rad andra nyttor än just de livsmedel som produceras. Därför borde jordbruksstödet ändras så att det kopplas direkt till insatser för biologisk mångfald eller livsmedelsberedskap. Politiken i EU ska möjliggöra den gröna omställningen, inte hålla den fossila ekonomin under armarna.

Vad vill du helst göra för svenskt jord- och skogsbruk på EU-nivå? 

Svenskt skogs- och jordbruk är redan i dag i världsklass när det kommer till hållbarhet och djurhållning. När röster nu höjs för att stoppa och rulla tillbaka EU-lagstiftning som skärper miljö-och klimatkraven inom lantbruket så drabbar det svenska lantbrukare som redan lever till högt ställda krav. EU ska därför även nästa mandatperiod fortsätta arbetet för ett modernare och grönare jordbruk i hela Europa. 

Läs de andra kandidaternas svar här
Senast uppdaterad: 2024-03-11