Bondens andel av en betald krona

Om Matkronan

I rapporten Matkronan belyser vi den ekonomiska situationen kring maten för den svenska bonden och slutkonsumenten.

2022 har varit ett mycket speciellt år med kraftigt stigande priser på råvaror, energi och livsmedel, främst till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Under perioden har den svenske bondens och importens andel av matkronan ökat. Industrin, fisket och handelns andel minskade däremot. 

Andelen av matkronan som bonden som får ta del av ökade från 2021 till 2022 från 9 till 10 procent. Sett till livsmedel med svensk råvara ökade bondens andel från 19 till 23 procent.

Matpriserna har ökat kraftigt i hela Europa, i Sverige med över 20 procent. Under andra halvan av 2022 ökade de svenska matpriserna snabbare än i EU totalt sett. En viktig förklaring till den snabba ökningen i Sverige är den svaga svenska valutakursen. 

Även om matpriserna har ökat kraftigt är andelen av vår inkomst som läggs på mat låg jämfört med andra länder i Europa. 

Utvecklingen efter år 2018 visar att jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet är beroende av yttre omständigheter som är svåra att påverka, som till exempel torkan år 2018, pandemin år 2020 och den ryska invasionen av Ukraina 2022. 

För att bli bättre rustade inför framtida händelser behöver jordbruksföretagen ha ett större handlingsutrymme i form av högre lönsamhet. Den ökning av bondens andel av matkronan som vi sett detta år är positiv och behöver bestå för att bättre motsvara jordbrukets faktiska risktagande.