Omsättning och tillväxt för svenska livsmedelsråvaror.

Preliminär helårsrapport

LRF har som strategiskt mål att värdet av svensk livsmedelproduktion ska öka med tre procent per år. Varje halvår görs en prognos för innevarande år och utfallet följs upp per produktionsgren samt totalt. 

Torkan på försommaren har tillsammans med kraftiga regn och översvämningar vid skörden medfört att skörden blev betydligt lägre än normalt. Priserna för såväl produkter som produktionsmedel har fallit tillbaka till mer normala nivåer efter pristoppen våren 2022. Prisnedgången märks tydligast för spannmål och mjölk. Inflationen har dessutom varit hög vilket inneburit att köpkraften urholkats och att det reala värdet sjunkit även vid oförändrat nominellt pris. Allt detta samverkade till att det reala produktionsvärdet minskade med 15 procent under 2023. Värdet ligger ändå 31 procent över genom­snittet för basåren 2010-2014. Det är i nivå med målet med en real tillväxt på 30,5 procent för 2023.  

Den låga skörden förklarar bara en mindre del av nedgången under året. Den stora delen låg i att produktpriserna inte steg i takt med inflationen. Långsiktigt är utmaningen en svag volymutveckling.

Senast uppdaterad: 2024-03-20