Omsättning och tillväxt för svenska livsmedelsråvaror

Prognos och helårsrapport

LRF har som strategiskt mål att värdet av svensk livsmedelproduktion ska öka med tre procent per år. Varje halvår görs en prognos för innevarande år och utfallet följs upp per produktionsgren samt totalt. 

Den preliminära beräkningen för 2023 visar att målet inte nås. Det reala produktionsvärdet hamnar 22 procent över basåren, för att nå målet krävs en tillväxt på 30,5 procent. Prognosen är också att produktionsvärdet sjunker med 21 procent jämfört med 2022. 

Den producerade volymen beräknas också bli mindre än 2022 (–9%). Det gäller årets skörd, men också för animalier. Ägg minskar kraftigt, till viss del beroende på salmonellautbrott hos en större producent. Kyckling, lamm och gris minskar också i volym. Under perioden ökade volymen avseende mjölk och nötkött. 

Den totalt sett minskade volymen i kombination med att produktpriserna inte stigit i takt med inflationen leder till minskat produktionsvärde. Det går framför allt dåligt för spannmål i år som drabbats hårt av både torka och översvämningar.