LRF bevakar löpande prisutvecklingen i livsmedelskedjan. I dokumentet nedan kan du följa hur priserna på produktionsmedel, bondens avräkningspriser, livsmedelsindustrins priser samt priserna i handeln utvecklats över tid. Du kan också fördjupa dig i vissa varugrupper.

Kort om resultaten

Matinflationen är på väg ned i flera led enligt Jordbruksverket i november. Produktionsmedelspriserna, livsmedelsindustrins priser samt konsumentpriserna är lägre än för tre månader sedan. Endast avräkningspriserna till jordbruket steg något.

Om analysen

Jordbruksverket redovisar varje månad fyra indexserier som visar på prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel men även för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled. Det är dessa indexserier vi utgår från i analysen.