LRF äger och förvaltar idag två ursprungsmärkningar: Svenskt Sigill och Från Sverige.

Till sidomenyn

Från Sverige

En ursprungsmärkning för livsmedel, råvaror och växter. 

Märkningen Från Sverige vill möta konsumenternas ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel men också hjälpa till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden.  

Det blågula märket gör det enkelt för konsumenten att välja svenska varor i bland annat mejeridisken, köttdisken, frysdisken, på grönsaks- och fruktavdelningen, blomavdelningen, bland drycker och specerier. 

Det är råvaran och produktionen som räknas 

Huvudprincipen för märkningen är att det är råvaran som räknas.  

- Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige. 

- Odling ska ha skett i Sverige. 

- All förädling och packning ska ske i Sverige. 

- Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt, även i sammansatta produkter. 

- I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75% vara svenskt (vatten räknas inte). 

Vegetabiliska råvaror och prydnadsväxter 

Vegetabiliska råvaror som exempelvis grönsaker, rotfrukter, bär, frukt och prydnadsväxter ska ha odlats i Sverige. Det innebär att de ska ha odlats i Sverige från blomsterlök, frö/utsäde, stickling eller svampmycel. 

Vad betyder Kött från Sverige? 

Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av kött och charkuterier som produceras i Sverige. Det ersätter märket Svenskt kött, som togs bort vid årsskiftet 2016/2017. I korv och leverpastej, eller andra sammansatta produkter, ska köttet vara 100% svenskt och den totala andelen svenska råvaror ska vara minst 75%. 

 
Trygg och säker mat Från Sverige 

I Sverige utför både producenter och myndigheter kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen. Vi har en mycket hög livsmedelssäkerhet i Sverige. Som konsument ska du kunna känna dig trygg att maten är säker när du handlar till dig och din familj.

från sverige

Från Sverige
Till sidomenyn

Svenskt Sigill

I slutet av 2001 förvärvade LRF varumärket Svenskt Sigill, och verksamheten placerades i bolaget Sigill Kvalitetssystem AB. Beslutet var inte helt okontroversiellt, utan väckte stor debatt på LRFs stämma. Bland annat var mejeriföretagen mycket skeptiska. Stämman beslutade emellertid att ta fram en gemensam märkning för svensk primärproduktion, byggd på kvalitetssäkring och kontroll. LRFs ambition med Svenskt Sigill var att skapa ett ledande system för miljö- och kvalitetssäkring inom svensk livsmedelsproduktion. Detta innebar bland annat ett omfattande arbete med att utveckla och samordna branschernas kvalitetssystem i ett gemensamt kontrollprogram, och att implementera detta hos producenterna. 

Med åren har företaget Sigill Kvalitetssystem, som äger och förvaltar miljö- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill, utvecklats i flera riktningar och flera nya certifieringar för de gröna näringarnas olika behov har tagits fram. 

Kvalitetssäkring på tre nivåer 

Inom Sigill Kvalitetssystems IP standard finns idag kvalitetssystem och certifieringar på tre nivåer. 

  • Grundnivån som garanterar att svensk lagstiftning och branschriktlinjer följs, fokus ligger på livsmedelssäkerhet och djurskydd på lagnivå.
  • Sigillnivån har ökade krav inom hållbarhet och djuromsorg är en certifiering för företag i framkant inom hållbarhetsfrågorna och ger rätt att använda Svenskt Sigill märket.
  • Tillvalsnivån består av klimatcertifiering och naturbeteskött och ger rätt att märka med  

Svenskt Sigill Klimatcertifierad eller Svenskt Sigill Naturbeteskött 

  • Som en komplettering som kan användas på alla nivåer finns sedan år 2016 IP Arbetsvillkor som garanterar att lagstiftning och branschriktlinjer för arbetsvillkor följs. 

Sedan år 2015 används Sigill kvalitetssystems certifieringar även i Finland. 

Kännedomen och användandet av Svenskt Sigill är fortfarande omfattande och efterfrågan från företag som vill certifiera sig och använda märket Svenskt Sigill ökar. 

Svenskt Sigill
Senast uppdaterad: 2023-05-12