Vad är Skogens Kraft?

”Skogens Kraft” är ett initiativ till samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som syftar till att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Budgeten är på totalt 9,2 miljoner för perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation.

Skogens alla resurser har utgjort försörjning för oss sedan vi befolkade landet. Idag är stort fokus på råvaruproduktionen till skogsindustrin och en snabbt växande bio-industri. Skogens mångbruk vill bidra till att affärsmässigt utveckla alla skogens värden - de sociala, de biologiska och de ekonomiska. I de fyra länen är ca 80 % av skogsmarken privatägd av ca 45 000 skogsägare, varav 75 % bor i regionen. Ca 40 % av skogsägarna är kvinnor. Samhällets ökade krav på skogsråvara och ekosystemtjänster förutsätter att det finns folk som bor och arbetar på landsbygden. Intäkterna från en liten skogsfastighet är små och det huvudsakliga förädlingsvärdet ligger i industriledet.

Läs mer om projektet på: www.skogenskraft.se 

Vem är mångbrukare?

Skogen som en gång försörjde en familj är idag ofta en bisyssla för skogsägaren. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och på så sätt skapa ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen. Skogen har många andra ekonomiska, biologiska och sociala värden och dessa utgör en viktig bas för det vi kallar för skogens mångbruk. En skogens mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism, livsmedelsproduktion och olika ekosystemstjänster.

Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling, kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till några företags- och innovationsstödjande miljöer.

Vad vill vi uppnå med projektet?

Målet för projektet är ”att organisera befintliga och nya mångbrukare med skogen som bas för att skapa tillväxt och utveckling i företagen. Det förväntade resultatet vid projektets slut (2022) är att det finns ett nätverk för mångbrukare omfattande 100 mångbruksföretag med skogens som bas i Småland och på Gotland. Nätverket har bildat en organisation med kapacitet att fortsätta driva verksamheten och utvidga den successivt till övriga delar av landet. Organisationen har en ansvarig ledning och styrning, en fastställd plan för drift och utveckling av verksamheten och en plan för utvidgning av verksamheten nationellt samt en plan för fortsatt finansiering och avgifter i nätverket.”

Hör av dig till oss!

Ta gärna kontakt med oss om du är mångbrukare och/eller om du är nyfiken på projektet i allmänhet, så hör av dig till oss:

Kontakta projektledaren för övergripande frågeställningar;

Jenny Fröberg, projektledare

E-post: jenny.froberg@lrf.se

Mobil: 070-560 02 43

Kontakta projektsamordnarna/branschexperterna för mer operativa frågeställningar och för att anmäla intresse till projektets kommande aktiviteter;

Sven-Erik Larsson, branschexpert skogens mat

E-post: sven-erik.larsson@lrf.se

Mobil: 072-231 46 88

Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Gotland

E-post: lotta.lowhagen.lundberg@lrf.se

Mobil: 070-654 13 44

Ellen Nystedt, Projektsamordnare Småland och Öland samt specialist naturturism och upplevelsenäring.

E-post: ellen.nystedt@lrf.se

Mobil: 070-696 00 58