LRF Skåne arbetar med höghastighetsjärnvägen och här hittar du vad vi har gjort så här långt:

Möten och yttranden
Anders Rolfsson, ledamot i regionstyrelsen, berörda kommungrupper och Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare har deltagit i ett antal möten med Trafikverket kring höghastighetsjärnvägen.
Första mötet hölls 2018.
Vi jobbar för att påverkan på jord- och skogsbruket ska bli så liten som möjligt. OM man ska bygga en höghastighetsbana så ska den anläggas med fyra spår mellan Lund och Hässleholm. Maxhastighet 250 km/tim.
Dessutom följa nuvarande sträckning i  största möjliga mån.

Vi lämnade ett yttrande 2018 till Trafikverket över miljöpåverkan. 

2019 var ärendet under miljöprövning. Här konstaterades att det finns en miljöpåverkan att bygga en höghastighetsjärnväg.

2020 deltog LRF Skåne på samrådsträffar. P.g.a. pandemin blev flera träffar inställda.
Vi lämnade in ett yttrande.
LRF Skåne lämnade in en motion till riksförbundsstämman:

LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF på riksplanet med kraft arbetar med politiker, beslutsfattare och myndigheter för att möjliggöra en ny höghastighetsjärnväg med maxhastighet på 250 km/tim och verka för att minimera en dragning som innebär en ny barriär i landskapet.

att med bifall till intentionerna i LRF Skånes motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den nya höghastighetsbanan byggs med maxhastighet på 250 km/h och med syfte att minimera intrång i landskapet.

2021 kom den första lokaliseringsutredningen från Trafikverket. 
Ett möte hölls mellan ansvariga på LRF riks och berörda regioner för att diskutera en samsyn i frågan.
LRF Skåne höll ett informationsmöte med berörda kommungrupper där Trafikverket och Anders Åkesson, trafiksutskottets vice ordförande deltog.
Det som diskuterades var det kommande yttrandet över lokaliseringsutredningen.
I mars månad lämnade LRF in yttrandet över lokaliseringsutredningen.

Nästa steg är att Trafikverket plockar fram en ny lokalisering med färre alternativa dragningar av järnvägen.

Kontaktpersoner Höghastighetsjärnvägen

Anders Rolfsson
LRF Skånes styrelse
070-6323905
andersrolfsson@bredband.net

Jan Hultgren
Verksamhetsutvecklare Äganderätt
LRF Höör
010-1844316
jan.hultgren@lrf.se