Så här håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

• Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.

• Mata inte grisar med matrester.

• Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.

• Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.

• Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

• Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.

• Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.

• Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.

• Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på tel nr 018-67 40 00 om du hittar ett självdött vildsvin.

Om afrikansk svinpest (SJV)
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html

Om afrikansk svinpest (SVA)
https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest