Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen är spridd i Afrika. Den har under senare år också etablerat sig i bl.a. Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i östra delarna av EU, i Baltikum och Polen.

Förekomst
Sjukdomen var historiskt, som namnet anger, begränsad till Afrika, söder om Sahara. Sverige har aldrig haft något fall av sjukdomen, men Europa har under åren haft flera utbrott framför allt på den iberiska halvön och på Sardinien, där smittan kvarstår. Sedan 2014 förekommer afrikansk svinpest även i Litauen, Polen, Lettland och Estland. Sjukdomen har till synes etablerat sig i vildsvinsstammar i dessa länder och utbrott har också förekommit hos gris. Utbrotten är en konsekvens av introduktion av afrikansk svinpest till Georgien 2007 med efterföljande smittspridning och etablering i Kaukasusregionen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Symtom
Olika kliniska former kan ses, från en perakut form med mycket snabbt förlopp då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till en långsammare form med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader. Akut form av afrikansk svinpest börjar med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses. Djuren dör vanligen inom fem till tio dagar.

Du hittar mer information på SVAs hemsida