Aktörer samlades för att stärka länets livsmedelsproduktion i samband med Ukrainakriget

Tillgången till bra mat är en förutsättning för ett tryggt och hållbart samhälle. När Länsstyrelsen och Region Jönköpings län samlade aktörer i livsmedelskedjan för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka länets livsmedelsproduktion och klara utmaningarna som vi nu står inför fanns LRF Jönköpings län på plats.

- Det är viktigare än någonsin att alla tar ansvar för att säkra vår livsmedelsförsörjning och vår egen försörjningsförmåga. Värdet av vår svenska åkermark och de som brukar den behöver öka i avvägningar mellan olika intressen. Så väl våra privata som våra yrkesmässiga val spelar stor roll, säger landshövding Helena Jonsson.

Priser på drivmedel, el, gödsel och andra insatsvaror som är nödvändiga för produktion av mat har ökat på senare tid. Det påverkar alla led i livsmedelsbranschen och i slutänden även konsumenten. Landshövdingen bjöd tillsammans med Regionen därför in till en dialog för att diskutera läget. På länsresidenset samlades aktörer som på olika sätt står för distributionen och handel av de livsmedel som produceras i Sverige.

- Denna dialog var välkommen i detta pressade läge. Förmiddagen har lagt utmaningarna på bordet och nu krävs det att vi fortsätter att arbeta gemensamt med frågan. Vill vi ha svensk livsmedelproduktion behöver vi agera nu, säger Dan Waldemarsson från LRF Habo kommungrupp och ordf. Jönköpings läns Nötköttsproducenter.

- Hela kedjan måste förstå och agera om vi ska ha svensk livmsdelsproduktion kvar. Det är hela vägen från primarproducent, förädling, upphandling, politiska beslut till slutkonsument. Alla måste hjälpas åt på sitt sätt. Om det är ansträngt ekonomiskt i företagen och priserna blir dyrare så krävs det en efterfrågan för att vi ska fortsätta producera, säger Karin Nalbin, ordförande LRF Jönköpings län.

Inbjudna till dialogen var aktörer från grossistledet, restauranger, dagligvaruhandeln och kommunernas kommunstyrelseordförande samt företrädare för jordbrukets branschorganisationer.

Bakgrund

Svenskt lantbruk ligger i framkant när det gäller resurseffektivitet, klimatsmarta, vattensnåla och högteknologiska lösningar. Djurskyddet är högt, djuren är friska och antibiotikaanvändningen är lägst bland alla EU-länder. Vi har gott om betande djur som bidrar till ett attraktivt odlingslandskap med hög biologisk mångfald. Goda värden och kompetens som har byggts upp under många år riskerar nu att försvinna. Detta går inte i linje med livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft och en ökad hållbar livsmedelsproduktion.

Nära till bra mat är visionen för den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030. Vi är många organsationer som samarbetar för en mer konkurrenskraftig livsmedelskedja och en ökad hållbar livsmedelsproduktion i vårt län som samtidigt bidrar till att säkra arbetstillfällen, levande landsbygder, välmående människor och djur och en ökad biologisk mångfald.

Läs mer om Länsstyrelsens roll i kris och beredskap (länk): Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

Läs mer om livsmedelsstrategin Livsmedelsstrategi | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)