Allt engagemang har gjort skillnad

Åsa Odell och Palle Borgström står vid ett bord med en hög av papper.
Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen och ordförande i styrgruppen för Framtidens folkrörelse och Palle Borgström, förbundsordförande. Foto: Lovisa Svenn

Kommungrupperna är nyckeln för att säkra alla medlemmars demokratiska rättigheter och stärka det näringspolitiska arbetet. Samtidigt ska de lokalavdelningar som vill kunna fortsätta driva sin verksamhet. Det är kärnan i det inriktningsförslag för folkrörelsen som LRFs riksförbundsstyrelse lägger till stämman.

Remissen Framtidens folkrörelse har väckt stort engagemang inom LRF. Många medlemmar har engagerat sig i diskussioner på fysiska och digitala möten och i sociala medier. Styrelser och valberedningar inom hela LRF har bidragit med sammanlagt 636 remissvar.

— Responsen har varit fantastisk och visar på den kraft som finns inom LRF. Jag vill tacka alla som på olika sätt har engagerat sig i processen, säger Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen och ordförande i styrgruppen för arbetet Framtidens folkrörelse.

Både ris och ros

Det utskickade remissförslaget har mötts av både ris och ros. Remissvaren visar att det finns en bred uppslutning kring att stärka kommungrupperna. Samtidigt är många remissvar kritiska till målbilden i remissförslaget att lokalavdelningarna ersätts med intressegrupper.
I mitten av april hölls ett rådslag med deltagare från alla LRFs regioner. Alla remissvar gicks då igenom och utifrån rådslagets slutsatser har riksförbundsstyrelsen tagit fram sitt förslag till stämman.

— Allt engagemang har gjort skillnad. Tack vare alla remissvar och rådslaget kan vi till stämman lägga fram ett förslag som är mer genomtänkt och heltäckande än det vi skickade på remiss, konstaterar förbundsordförande Palle Borgström.

Valfrihet för lokalavdelningar

Det förslag som nu läggs till stämman erbjuder möjligheter för lokalavdelningarna att välja hur de vill organisera sig. De lokalavdelningar som vill verka som egna ideella föreningar inom LRF ges möjlighet till det; vill lokalavdelningar hellre ingå i den regionala organisationen eller avveckla sin verksamhet är även det möjligt.


— Remissen som vi skickade ut i början av året stack ut. Tack vare det har vi också fått tydliga besked från LRFs förtroendevalda runtom i landet, och ett av de beskeden är att LRFs lokalavdelningar är fortsatt viktiga för många medlemmar. Det har vi lyssnat på, säger Åsa Odell.

Säkra demokratiska rättigheter

De delar som fick stort stöd under remissperioden finns kvar i styrelsens förslag till stämman. Det handlar om viktiga principer som att säkerställa varje medlems föreningsdemokratiska rättigheter och att stärka det näringspolitiska arbetet. I båda fallen är kommungruppen nyckeln. Lösningen framåt föreslås bli att kommunnivån blir den första obligatoriska nivån ur ett medlemsperspektiv, medan lokalavdelningen är en frivillig nivå. Alla medlemmar ska kunna motionera till och välja sina företrädare på kommungruppens årsmöte.


— Att medlemsdemokratin fungerar är något vi aldrig kan tumma på, säger Palle Borgström. 

Ny chans att tycka till

Som förbundsordförande är han glad över det förslag till beslut som styrelsen nu lägger till stämman, men han betonar samtidigt att det bara är ett steg på vägen och att mycket arbete återstår efter stämman.  

— Vi föreslår att årets stämma ska fatta ett inriktningsbeslut. Det finns många frågor som fortfarande behöver hitta lösningar, men har vi inriktningen klar för oss blir det också lättare att ta nästa steg framåt och tillsammans hitta lösningar på de frågor som återstår, säger han.

Om riksförbundsstämman ställer sig bakom styrelsens förslag kommer ett utvecklingsarbete att göras under sommar och tidig höst i linje med stämmans beslut. Därefter väntar en ny remissperiod under perioden november till januari, och då med fokus på förslag till stadgar och arbetsordningar samt principer för arvodes- och ekonomihantering.


Planen är sedan att riksförbundsstämman 2024 ska fatta beslut om reviderade stadgar och därmed om hur den nya organisationen ska se ut.