Artskydd, reservat och renmarkutredningen – mycket på gång i Älvdalen nu

Sissi Fredberger, Kjell-Arne Ottosson, Per-Arne Pettersson, Lars Balstadsveen, Per-Göran Gunnarsson

Det var ett förväntansfullt gäng som samlades i Särna och Idre för att diskutera angelägna frågor. Kjell-Arne Ottosson (KD) som är vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet samt ledamot i Renmarkskommittén var inbjuden för att få en insikt i våra frågor och ta dem med sig för att jobba för förändringar.

I SCBs senaste statistik från 2023 har Älvdalens kommun 29,2 procent av kommunens totala areal klassat som skyddad natur, jämfört med Dalarnas snitt på 10,5 procent och riket 11,5 procent. – Det gör oss väldigt oroade när vi också har infrastruktur, turism och renbeten som påverkar hänsynen i våra skogar, säger Per-Arne Pettersson, ordförande i LRFs kommungrupp i Älvdalen. – Hur stora arealer ska vi tolerera reservat och olika förordningar på? Det är märkligt att det tillkommer mer och mer mark under skydd med tanke på att det saknas pengar för skötsel av redan tidigare bildade reservat.

Jonny Persson, Jägareförbundet, Nils Eliasson, Särna-Idre Besparingsskog, Peter Helander, Mellanskog, Stefan Mattsson, Särna-Idre Besparingsskog, Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsman KD, Pierre Hedlund, Jägareförbundet, Per-Arne Pettersson, LRF Älvdalen, Sissi Fredberger, LRF Älvdalen, Per-Göran Gunnarsson, LRF Älvdalen, Lars Balstadsveen, LRF Älvdalen, Peter Egardt, Älvdalen kommun samt Sven-Erik Hammar, Mellanskog. Foto: Nisse Schmidt, Siljan News.

LRFs kommungrupp i Älvdalen sågar renmarksutredningen. Den leder enbart till konflikter mellan lokalbefolkningen, turism och samebyar och även internt mellan samer. Vi tycker att utredningen ska få nya direktiv som gör att även andras rättigheter kan vägas in i utredningens arbete. Målet med ett nytt direktiv borde vara att göra så att jakt och fiskerätt fortsatt ska tillhöra äganderätten till marken. Och att säkerställa att ingen domstol ska kunna ändra på det. Det blir fel att genom domstol tvinga fram hur ägande och brukandet av mark ska regleras. Det är politiken som ska göra det!

Särna-Idre Besparingsskog berättade att 20 procent av planerad avverkning för tillfället är stoppad på grund av artskyddsförordningen. Det är framför allt Tretåig hackspett och svamp som är noterade. Besparingsskogarna måste använda intrångsersättningen de får för formellt skydd till att köpa ny mark, vilket blir allt svårare och hamnar för långt bort på grund av att allt för mycket skog är skyddad. De påpekar också att i miljömålsberedningens förslag så riskerar minst 940 000 hektar produktiv skogsmark ytterligare formellt skydd. Angående renmarksutredningen så tycker Besparingsskogen att juridisk grund saknas, urminnes hävd riskerar att få företräde före äganderätten och att det saknas en konsekvensanalys.

Lars Balstadsveen visar runt i sin skog.

Mellanskog tryckte på att det är oerhört viktigt att vi får till förändringar på EU-nivå eftersom våra länder gör så olika tolkningar på hur direktiv ska tillämpas. De menar också att skogsbruket ska vara lönsamt i sig självt utan bidrag. De tillägger att de gröna partierna gick framåt inom EU 2019 men att det är en annan tid nu. I dagsläget med pågående krig på nära håll har vi en annan verklighet och synen kommer att förändras på vad som är viktigt: samhället, självförsörjning och att se till Europas bästa. Angående renmarksutredningen så säger Mellanskog: Lägg ner utredningen – Lag står över hävd!

Jägareförbundet Särna-Idre berättade om bildandet av Fulufjällets nationalpark där det varit flera turer kring småviltsjakten i utkanten av området. I dagsläget får de inte jaga där och blev lovade ersättningsmark, vilket erbjöds fast på mycket liten yta jämfört med tidigare. De berättade också om reservatsbildningen på Drevfjället som har tagit mycket tid för de som engagerat sig och ser ett problem med att både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är alldeles för paragrafstyrda. Viktigt att öppna upp för diskussioner i tid men tyvärr släpper de in berörda i processen alldeles för sent.

Peter Helander, Kjell-Arne Ottosson, Lars Balstadsveen, Sven-Erik Hammar

Kjell-Arne Ottosson (KD) säger att regeringen jobbar med ändringar gällande både artskyddsförordningen och referenser som rapporteras in till EU. Dessutom är en skogsutredning under uppstart. Detta skulle kunna göra stor skillnad för den enskilde markägaren. Vad gäller renmarksutredningen så säger Ottosson att han gärna skulle se en tydligare lagstiftning vilket kräver ett omtag där man tar hänsyn till alla.

– För det första så har jag fått bekräftelse på en del saker, inte minst vad gäller skogsbruk och de utmaningar som vi har därmed. Vi har så många krafter som på olika sätt vill försöka stoppa vårt hållbara svenska skogsbruk. Det som är nytt, det är ju hur Länsstyrelsen agerar när det ska både bildas naturreservat eller när skötselplaner och så ska revideras. Där har jag lärt mig att det är en del utmaningar som vi behöver ta tag i. Och inte minst det är då att få Länsstyrelsen till att verkligen ta med lokalbefolkningen i det arbete. För först då kan du få ett resultat som är hållbart i längden, säger Kjell-Arne Ottosson (KD).

Vi avslutade träffen i Lars Balstadsveens skog där han berättade om utmaningar han ser framåt som privat skogsägare.

Dagens bästa citat och sammanfattning får bli:

– Snart måste vi skydda den mark som är oskyddad, säger Ulf Svensson, Skogsförvaltning Wasa, som också deltog.

Inskickad av LRFs kommungrupp i Älvdalen.