Om äganderätten

Äganderätten utgör grunden för all näringsverksamhet på landsbygden. Ägandet är en central komponent för långsiktiga beslut, ansvarsfullt företagande samt produktion av mat, energi och värdefulla samhällstjänster.

Markägare stöter allt oftare på begränsningar och restriktioner som påverkar deras användning av marken. Detta hindrar deras möjligheter att bedriva och utveckla företag inom till exempel livsmedels- och energiproduktion, vilket i slutändan kan leda till minskad produktion.

Att stärka äganderätten till marken och säkerställa möjligheten att använda den på ett hållbart sätt är en avgörande fråga för lantbrukare och samhället som helhet. Det handlar om att Sveriges lantbrukare ska ges möjlighet bedriva sina verksamheter på ett effektivt sätt, samtidigt som det gynnar samhällets behov av matproduktion, energiproduktion och en hållbar utveckling.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Exempel på äganderättsliga frågeställningar

 • Inskränkningar i möjligheterna till skogsavverkning
 • Strandskyddsregler som påverkar företagande på landsbygden
 • EUs artskyddsförordning
 • Tvångsprocedurer vid bildande av naturreservat
 • Terrängkörningslagen
 • Mineralprospektering och gruvdrift
 • Implementeringen av EUs vattendirektiv
 • Regler kring allemansrätten i kommersiella sammanhang
Till sidomenyn

Så kan nyttan av ägande och brukande värnas bättre

LRF strävar efter förändringar i flera regelverk för att gynna landsbygdens utveckling och markägares rättigheter.

 • Strandskyddet: Vi efterfrågar en ny strandskyddslag för att tillvarata strandnära områden för både boende och företagande.
 • Terrängkörningslag: Vi anser att den föreslagna terrängkörningslagen från 2018 behöver justeras för att bryta trenden av ökande skador och störningar, och för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Ett första steg är att förtydliga vad som redan gäller, att markägarens samtycke krävs för att få framföra motorfordon, så att den som vill göra rätt kan göra rätt. 
 • Gruvbrytning: Det behövs en bättre balans mellan olika intressen som påverkas av prospektering och brytning av mineraler. Vi motsätter oss brytning av alunskiffer och vill modernisera minerallagstiftningen.
 • Skogspolitik: Vi stöder en skogspolitik baserad på frihet under ansvar, där produktions- och miljömål behandlas likvärdigt.
 • Ägande- och brukanderätt: Vi ser en trygg ägande- och brukanderätt som en grund för långsiktiga planer och investeringar som gynnar både skogsägare och samhället som helhet.
 • Artskydd: Vi anser att artskyddsförordningen behöver förändras för att minimera intrången i enskilt brukande samtidigt som ersättningsrätten tydliggörs för de fall pågående markanvändning kan komma att avsevärt försvåras. Vid mer långtgående förbud ska formellt skydd eller naturvårdsavtal tillämpas istället för artskyddsförbud då dessa innefattar rättssäkra principer för ersättning.
 • Markanvändning och undersökningar: Vi motsätter oss krav på kostsamma undersökningar för att bevisa rätten till pågående markanvändning.
Till sidomenyn

Det här gör LRF för äganderätten 

LRF har sedan många år ett antal jurister, varav flera är regionalt placerade. Deras främsta uppgift är att stödja och förstärka LRFs kommungrupper eller regionrepresentanter på möten hos Länsstyrelsen och tillhandahålla juridiska analyser av regionala remisser.

Vi har deltagit aktivt i strandskyddsutredningen och drev ett viktigt principmål som resulterade i att hästar nu klassas som lantbruksdjur inom strandskyddet, vilket gick i linje med företagarnas och LRFs ståndpunkt. 

I expertgruppen för hållbar försörjning av viktiga metaller och mineraler har vi framfört förslag gällande ersättningar och rättssäkerhetsgarantier.

LRF arbetar aktivt för att ingen skogsägare mot sin vilja ska hindras att bruka sin skog utan ersättning eller utsättas för en rättsosäker behandling från myndigheter. Det inkluderar ärenden relaterade till artskyddsförordningen, nyckelbiotopsinventeringen och avverkning i fjällnära skogar.

Vi strävar också efter att skogsägare som hindras från markanvändning på grund av nyckelbiotoper ska ha möjlighet att få dem inlösta om de så önskar.

Varje år driver vi flera principiella mål, där vi stödjer medlemmars rättsprocesser i viktiga frågor.

Vår påverkan har lett till förändringar, såsom regeringsbeslutet i juni 2022 som förhoppningsvis innebär att skogsägare inte längre hindras i sitt skogsbruk av vanliga fåglar som inte nämnvärt påverkas av skogsbruket.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Läs mer

Till sidomenyn

Juridisk vägledning om äganderätt

Du som företagar- eller personmedlem möjlighet att nyttja vår medlemsförmån: juridisk vägledning.

Juridisk vägledning