Viktigt att stärka äganderätten

Markägare upplever allt oftare att de drabbas av restriktioner och inskränkningar i hur de får bruka sin mark. Det påverkar både möjligheter och vilja att driva företag, att investera och utveckla verksamhet inom bland annat livsmedels- och energiproduktion. Detta kan i sin tur leda till minskad produktion. 

Därför är det så viktigt att stärka äganderätten och värna möjligheterna att bruka marken till nytta för både lantbrukare och samhället i stort.  

Det finns ett stort antal äganderättsliga frågeställningar, bland andra inskränkningar i möjligheterna till skogsavverkning, strandskyddsregler som hindrar företag på landsbygden, EUs artskyddsförordning, tvångsförfarande vid bildande av naturreservat, översyn av terrängkörningslagen, mineralprospektering, gruvbrytning, vattendirektivet och allemansrätt för kommersiell verksamhet. 

Till sidomenyn

Så vill LRF värna nyttan av ägande och brukande av marken 

LRF vill ha ett nytt regelverk kring strandskyddet för att ta vara på de strandnära lägena för boende och företagande. Läs mer om strandskyddet. 

LRF anser att förslaget från 2018 om en ny terrängkörningslag måste förändras. Trenden av ökande skador och störningar måste brytas, för att Sverige ska leva upp till sina skyldigheter i Europakonventionen. Ett första steg är att förtydliga vad som redan gäller, att markägarens samtycke krävs för att få framföra motorfordon, så att den som vill göra rätt kan göra rätt.  

Även om LRF inte är emot gruvbrytning, behövs det en bättre balans mellan de olika intressen som påverkas av prospektering och brytning av mineral. LRF säger nej till brytning av alunskiffer och vill ha en modernare minerallagstiftning. Läs mer om gruvbrytning. 

Skogspolitiken ska bygga på principen om frihet under ansvar och produktions- och miljömål ska vara jämställda. 

En trygg ägande- och brukanderätt ger trygga skogsägare som planerar långsiktigt och vågar göra de investeringar som inte bara är till nytta för skogsägaren, utan för hela samhället, klimatet och miljön. 

LRF och skogsägarrörelsen anser att formellt områdesskydd i första hand ska ske efter frivilliga överenskommelser med markägare.  

Artskyddsförordningen behöver förändras för att minimera intrången i enskilt brukande samtidigt som ersättningsrätten tydliggörs för de fall pågående markanvändning kan komma att avsevärt försvåras. Vid mer långtgående förbud ska formellt skydd eller naturvårdsavtal tillämpas istället för artskyddsförbud då dessa innefattar rättssäkra principer för ersättning. Läs mer om artskyddet. 

Markägaren ska aldrig tvingas till kostsamma undersökningar för att bevisa sin rätt att få fortsätta med pågående markanvändning. 

Till sidomenyn

Det här gör LRF för äganderätten 

  • LRF har sedan många år ett antal jurister, varav flera är regionalt placerade, och har som huvuduppgift att utgöra ett juridiskt stöd och en kompetensförstärkning till LRFs regioner. De ska kunna följa med kommungrupper eller regionrepresentanter på möten hos Länsstyrelsen eller bena ut juridiken i regionala remisser.
  • LRF medverkade i strandskyddsutredningen och har drivit ett principmål inom strandskydd för att få klargjort att hästen är att betrakta som ett lantbruksdjur och där har domstolen gått på företagarens och LRFs linje. Hästhållning inom strandskydd ska nu omfattas på samma sätt som övrigt lantbruk. 

  • LRF har ingått i expertgruppen i utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler och framför där bland annat förslag om ersättningar, rättssäkerhetsgarantier.

  • LRF arbetar aktivt för att ingen skogsägare mot sin vilja ska hindras att bruka sin skog utan ersättning eller utsättas för en rättsosäker behandling från myndigheter. Detta handlar bland annat om frågor kring artskyddsförordningen, nyckelbiotopsinventeringen och avverkning i fjällnära skog.

  • LRF driver ett antal principmål varje år, ärenden där man medfinansierar och engagerar sig i en medlems domstolsprocess i frågor av principiellt viktig karaktär.

  • LRF arbetar bland annat för att skogsägare som hindras i sin markanvändning på grund av nyckelbiotoper ska ha möjlighet att få dem inlösta om de så önskar. 

  • LRF har arbetat för en ändring av artskyddsförordningen, och förra regeringens beslutet i juni 2022 blev en viktig delseger. Det innebar att skogsägare förhoppningsvis inte längre hindras från att bruka sin skog när det förekommer vanliga fåglar som inte påverkas nämnvärt av skogsbruk. 
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Läs mer

Till sidomenyn

Juridisk vägledning om äganderätt

Du som företagar- eller personmedlem möjlighet att nyttja vår medlemsförmån: juridisk vägledning.

Juridisk vägledning